Jelenlegi hely

A Vándorgyűlés programja

Előadások               Poszterek

 

A Magyar Fizikus Vándorgyűlés programja

 

 

augusztus 24.

 

augusztus 25.

augusztus 26.

augusztus 27.

 

 

8.30-9.00

 

Rendkivüli plenáris

Krasznahorkay A.

 

9-10.30

 

 

csill-asztro I. (4)

anyagtud I. (4)

atto-eli I. (4)

Plenáris

Kézsmárki I.

Farkas Illés

Nemes-Incze P.

Plenáris

Szabó Pál

Kovács A.

Bortel G.

11.00-12.30

Érkezési regisztráció

11.00-

13.00

részfiz I. (5)

fiztanítás I. (5)

szilárdtest I. (4)

képalkotás (5)

kvantum-info (5)

részfiz II. (5)

 

Plenáris

Borsányi Sz.

Kiss GG

Kocsis B.

Iglói F.

 

Ebéd

13.00-

14.30

Ebéd

Ebéd

Ebéd

14.00-15.30

Plenáris

Megnyitó+

Díjkiosztás

ELFT/MTA székfoglalók

Laricchia, Juhász

14.30-

16.00

szilárdtest II. (4)

atom/plazma (4)

magfizika I. (4)

 

statfiz I. (4)

vákuumfiz (4)

atto-eli III. (4)

Elutazás

16.00-17.30

Plenáris

ELI + SzBK

Charalambidis, Zamfir, Ormos

16.30-18.00

fiztanítás II. (4)

csill-asztro II. (4)

anyagtud II. (3)+ atto-eli II. (2)

 

statfiz II. (4)

magfiz II. (4)

foton/neutron (4)

 

 

 

 

 

 

18.00-20.00 poszter-szekció

 

19.00

Szeged város

fogadása (Városház)

18.30

Integráció/

Re-integráció

Fórum

(MTA-EMMI-NKFIH)

19.30: Nyilvános

pódium diszkusszió Szeged város lakosságának

 

 

Kávé/üdítő szünetek: 10.30-11.00, 16.00-16.30 között (első nap 15.30-16.00)

Ebédszünetek: 13.00-14.30 között

 

Tudományos program napi bontásban

 

2016. augusztus 24.

 

14.00-15.30

Megnyitó       előadások

Levezető elnök: Sólyom Jenő

Gaetana Laricchia (UC London) Interactions with Positrons and Positronium Atoms and Molecules

Juhász Tibor (UC Irvine) Femtoszekundumos lézerek az orvostudományban: alapkutatás és klinikai alkalmazások

 

16.00-17.30

ELI – SzBK szekció                               előadások

Levezető elnök: Kroó Norbert

Dimitris Charalambidis (ELI-ALPS) The Extreme Light Infrastructure – Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS) project

Victor Zamfir (National Institute for Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Bucharest): Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) Status and Perspectives

Ormos Pál (MTA SzBK) Az optikai manipuláció lehetőségeinek kiterjesztése speciális alakú testek alkalmazásával

 

2016. augusztus 25.

 

9.00-10.30

Csillagászat és asztrofizika I.                 előadások

Levezető elnök: Szatmáry Károly

Gergely Á. László (SzTE) Feketelyuk-kettősök: LIGO-források és új dinamikai effektusok

Szalai Tamás (SzTE) Porképződés és sugárzás-anyag kölcsönhatások szupernóva-robbanások környezetében

Mészáros Szabolcs (ELTE Gothard Obsz.) A Tejútrendszer kémiai összetételének vizsgálata a nagyfelbontású spektroszkópiai égboltfelmérő programok korában

Szabó Róbert (MTA CsFK Konkoly) A Kepler-forradalom: a Naprendszer trónfosztása és a feltáruló csillagbelsők

 

Megújult eljárások, új vizsgálati módszerek a modern anyagtudományban I.            előadások

Levezető elnök: Radnóczi György

Pekker Sándor (MTA Wigner) Új szerves-fémkoordinációs vázszerkezetek

Groma István (ELTE) Nagyfelbontású EBSD

Cserháti Csaba (DE) Szilárdtest-reakció nanoskálán

Ispánovity Péter (ELTE) Mikronos méretű fémek mechanikai tulajdonságai: a deformációs lavináktól a diszlokáció mintázatokig

 

Attoszekundumos fizika és az ELI I.                   előadások

Levezető elnök: Fehér László

Varró Sándor (ELI-ALPS, MTA Wigner) Az attoszekundumos fizika néhány nyitott kérdése

Földi Péter (SzTE) Magas felharmonikusok keltése tömbi szilárdtestekben: elméleti modell

Varjú Katalin (ELI-ALPS) Attoszekundumos impulzuskeltés makroszkopikus optimalizációja

Tóth György (PTE) Vivőburkoló-fázis kontrolált egyciklusú attoszekundumos impulzusok előállítása

 

11.00-13.00

Lendületben a részecskefizika I.                  előadások

Levezető elnök: Lévai Péter

Nagy Sándor (DE) Kvantum renormálási csoport

Petreczky Péter (Brookhaven NL) Kvark hadron átalakulás véges hőmérsékleten

Hegedűs Árpád (MTA Wigner) Holográfia és kvark-antikvark potenciál

Mezei Márk (Princeton Univ.) Termalizáció, összefonódási entrópia és káosz AdS/CFT-ből

Berényi Dániel (MTA Wigner) Inhomogén párkeltés extrém erős terekben

 

A fizikaoktatás kutatásának hazai és nemzetközi irányai I.                 előadások

Levezető elnök: Papp Katalin

Sós Katalin (SzTE) Fizikai folyamatok a természetben, a téma megjelenése a Nemzeti Alaptantervben

Horváth Zsuzsanna (Kosztolányi Gimn. Bp.) Exobolygók minden szinten

Gróf Andrea (Karinthy Gimn. Bp.) Honnan fúj a szél? Okosabb-e egy ötödikes, mint Sylvester Stallone?

Jarosievitz Beáta (SEK Budapest Ált. Iskola Gimn. és Gábor Dénes Főiskola) A társakhoz fordulva, saját mobil eszközökkel (BYOD) élvezetesebb a Fizika!

Halász Tibor (ELFT)  Miben nem egzakt az oktatott fizika és mi ennek a következménye?

 

Új irányok és eredmények a szilárdtestkutatásban I.             előadások    

Levezető elnök: Zaránd Gergely

Kormos Márton (MTA-BME) Zárt kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikája

Bordács Sándor (BME) Skyrmionok vizsgálata multiferro anyagokban

Csonka Szabolcs (BME) Kvantumelektronika nanoáramkörökben

Tapasztó Levente (MTA EK MFA) Kétdimenziós anyagok atomi és elektronszerkezete

 

14.30-16.00

Atomfizika – plazmafizika                        előadások

Levezető elnök: Sulik Béla

Juhász Zoltán (MTA Atomki) Negatív ion-fragmentumok keletkezése molekulák ütközéseiben

Demes Sándor (MTA Atomki-Ukrán TA Elektronfizika) Kén-klaszterek fragmentációjának elméleti tanulmányozása

Tóth-Katona Tibor (MTA Wigner) Fénnyel keltett átorientálások és instabilitások

Zoletnik Sándor (MTA Wigner) Magyar hozzájárulás a fúziós erőművek fizikájának megértéséhez

 

Új irányok és eredmények a szilárdtestkutatásban II.                 előadások 

Levezető elnök: Sólyom Jenő

Rakyta Péter (ELTE) Josephson effektus grafén rendszerekben

Oroszlány László (ELTE) BiTeI-grafén vékony rétegek ígéretes tulajdonságai

David Zsolt Manrique (UC London) Szubmolekuláris kvantuminterferencia és molekuláris elektromos és termo-elektromos vezetőképesség faktorizálhatósága

 

Magyar magfizikai kutatások itthon és a világban I.    előadások

Levezető elnök: Gyürky György

Elekes Zoltán (MTA Atomki) Atommagfizika és nukleáris asztrofizika radioaktív ionnyalábokkal

Kiss Miklós (Berze Nagy Gimn. Gyöngyös) Magszintézis neutronbefogással: a klasszikus kép finomítása

Kovács Péter (MTA Wigner) Királis fázisátalakulás, termodinamika és mezontömegek közegbeli viselkedése kiterjesztett lineáris szigma modellből

Balassa Gábor (MTA Wigner) Többszörös ütközések vizsgálata nagyenergiás nehézion reakciókban

 

16.30-18.00 (18.20)

A fizikaoktatás kutatásának hazai és nemzetközi irányai II.                     előadások

Levezető elnök: Patkós András

Radnóti Katalin (ELTE) Milyen ma egy fizikaóra és milyennek szeretnénk?

Mező Tamás (Szegedi Radnóti Gimn.) A kétszintű érettségi vizsga tapasztalatai és megújulása

Nagy Péter (Kecskeméti Főiskola) Fortuna szekerén ...

Orosz Gábor Tamás (Óbudai Egyetem) Innovatív módszertani elemek szerepe a mérnöki fizika oktatásában

 

Megújult eljárások, új vizsgálati módszerek a modern anyagtudományban II.         előadások

Levezető elnök: Fábián Margit

Cora Ildikó (MTA EK MFA) „Új” elektronkrisztallográfiai módszerek a szerkezet-meghatározásban

Beke Dávid (BME-MTA Wigner) SiC nanokristályok optikai tulajdonságainak feltérképezése

Fried Miklós (MTA EK MFA) Nagysebességű spektroszkópiai ellipszometriai módszer nagy területű vékonyrétegek online monitorozásához

 

     Attoszekundumos fizika és az ELI II.              előadások

Tőkési Károly (ELI-ALPS és MTA Atomki) Kollektív gerjesztések valós idejű megfigyelése fotoemisszió során

Ricz Sándor (MTA Atomki) Fotoelektronok szögeloszlásának mérése és kiterjesztése az ELI attoszekundumos nyalábjára

 

Csillagászat és asztrofizika II.                előadások

Levezető elnök: Vinkó József

Szabados László (MTA CsFK Konkoly) Asztrometria - egy klasszikus tudományág újjászületése

Tóth Imre (MTA CsFK Konkoly) A Naprendszer eddig ismeretlen nagybolygója nyomában

Ábrahám Péter (MTA CsFK Konkoly) Csillagkeletkezés a Gaia űrtávcsővel

Kóspál Ágnes (MTA CsFK Konkoly) Strukturált anyagbefogási korongok, mint a bolygókeletkezés időfüggő kezdőfeltételei

 

18.30-20.15 (SzBK Konferencia-terem)

Tudománypolitikai Fórum:
 

„Beilleszkedés és visszailleszkedés a magyar tudomány intézményrendszerébe”
 

A felkért panel-tagok bevezető előadásai (15-15 perc): 

Pálinkás József akadémikus (az NKFIH elnöke) 

Palkovics László akadémikus (oktatási államtitkár, EMMI)

A bevezetőket követően a panel-tagok a Vándorgyűlés részvevőinek
kérdéseire-megjegyzéseire válaszolnak.

 

2016. augusztus 26.

 

8.30-9.00             Rendkívüli plenáris előadás              előadások

Levezető elnök: Hebling János

Krasznahorkay Attila (MTA Atomki)       Az ötödik kölcsönhatás nyomában

 

9.00-10.30           Plenáris előadások               előadások

Levezető elnök: Hebling János

Kézsmárki István (BME) Maláriakutatás: szilárdtestfizika vagy biofizika?

Farkas Illés (MTA-ELTE) A statisztikus fizika alkalmazásai csoportos mozgás, döntések és hierarchikus hálózatok esetén

Nemes-Incze Péter (RWTH Aachen) Paritássértés grafénben

 

11.00-13.00

 Az anyagszerkezeti képalkotás új módszerei              előadások

Levezető elnök: Pécz Béla

Radnóczi György (MTA EK MFA) Nagy-entrópiás ötvözet vékonyrétegek szerkezete

Szentmiklósi László (MTA EK) Megújult elemanalitikai és képalkotó berendezések a budapesti neutron centrumban

Nagy Gergely (PSI, Villingen Svájc) Fényenergia-konvertáló biológiai membránok szerkezete és dinamikája

Fábián Margit (MTA EK) Új típusú optimalizált ritkaföldfém rendszerek karakterizálása neutron és röntgen szinkrotron forrással

 

Kvantum-informatika                    előadások

Levezető elnök: Asbóth János

Gali Ádám (MTA Wigner) Kvantumtechnológiai rendszerek: szimuláció és kísérleti megvalósítás

Zimborás Zoltán (FU Berlin) Az összefonódás szerepe a kvantum-soktestrendszerek fizikájában

Szalay Szilárd (MTA Wigner) Sokrész korrelációk kvantumrendszerekben

Kiss Tamás (MTA Wigner) Exponenciális érzékenység és annak ára a kvantummechanikában

Koniorczyk Mátyás (PTE) A Bell-egyenlőtlenségek valószínűségi geometriájáról

 

Lendületben a részecskefizika  II.         előadások

Levezető elnök: Katz Sándor

Pásztor Gabriella (MTA-ELTE) Új Fizika: az ismeretlen nyomában az LHC-vel

Zsigmond Anna (MTA Wigner) Z bozonok az LHC nehézion programjában

Kardos Ádám (MTA-DERéK) Numerika a Higgs-bozon körül

Varga Dezső (MTA Wigner) Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

Oláh László (MTA Wigner) Képalkotás kozmikus részecskék nyomkövetésével

 

14.30-16.00

Statisztikus fizika és alkalmazásai I.                   előadások

Levezető elnök: Kertész János

Tél Tamás (ELTE) Klíma és valószínűség: Minek alapján jósolható változás? Klímaváltozás a statisztikus fizika szempontjából

Szabó György (MTA EK MFA) Chimera állapotok az evolúciós játékelméletben

Börzsönyi Tamás (MTA Wigner) Hogyan folyik a szemcsés anyag?

 

Attoszekundumos fizika és az ELI  III.            előadások

Levezető elnök: Szabó Gábor

Groma Géza (MTA SzBK) Útban az ELI felé: femtoszekundum időfelbontású fluoreszcencia spektroszkópia egy koenzim molekulán

Dombi Péter (ELI-ALPS és MTA Wigner) Ultragyors nanoplazmonika és alkalmazásai

Almási Gábor (PTE) Extrém nagy energiájú THz-es impulzusok elõállítása és alkalmazása töltött részecskék gyorsítására

Vibók Ágnes (ELI-ALPS és DE) Kvantum kontrol frekvencia csörpölt lézer indukált kónikus kereszteződésekkel

 

Új eredmények a hazai vákuum- és felületfizikában                előadások

Levezető elnök: Csik Attila

Tóth József (MTA Atomki) Üzemanyag elemek szén nanoszerkezeteinek a színképészete

Berkó András (MTA-SZTE) AuRh felületi ötvözet képződése tiszta és h-BN filmmel borított Rh(111) felületen: STM vizsgálatok

Szilágyi Edit (MTA Wigner) Szigetelő anyagok ionnyalábos analízise

Bányász István (MTA Wigner) Ionimplantált optikai hullámvezetők és Bragg rácsok

 

16.30-18.00

Statisztikus fizika és alkalmazásai II.               előadások

Levezető elnök: Iglói Ferenc

Ódor Géza (MTA EK MFA) A heterogenitások hatása kritikus agyhálózati modellekben

Török János (BME) Mit tanulhatunk a big datából, avagy hogyan választunk kommunikációs csatornát?

Gillemot Katalin (MTA Wigner) Különböző érdességű részecskékből álló száraz szemcsés keverékekben nyírás hatására fellépő szegregáció 

Kovács Róbert (MTA Wigner) Nem-Fourier-hővezetés: elméleti és kísérleti eredmények

 

Magyar magfizikai kutatások itthon és a világban II.      előadások

Levezető elnök: Kovács Péter

Barnaföldi Gergely (MTA Wigner) Nagyenergiás ütközések vizsgélata elméleti szimulációkban és az ALICE kísérletben

Wolf György (MTA Wigner) Koherencia és dekoherencia pion indukált dilepton keltésben

Pósfay Péter (MTA Wigner-ELTE) Maganyag vizsgálata FRG módszerrel

Vajda Isván (MTA Atomki) MTA Atomki Tandetron részecskegyorsító – egy új kutatási infrastruktúra

 

Röntgenfotonok és neutronok: megnyíló és elvesző lehetőségek               előadások

Levezető elnök: Vankó György

Brockhauser Sándor (EUXFEL-Hamburg) Az Európai X-ray Free Elektron Lézer (EuXFEL)

Markó Márton (MTA Wigner) ESS - Minőségi ugrás a neutronos szerkezet-meghatározásban

Németh Zoltán (MTA Wigner) Nagyfelbontású röntgenspektroszkópiák laborforrással és röntgenlézerekkel

Merkel Dániel (MTA Wigner) Mágnesség kialakulása nanogömb sablonra növesztett ultravékony vas rétegekben

 

2016. augusztus 27.

 

Plenáris előadások           előadások

 

9.00-10.30

Levezető elnök: Kürti Jenő

Szabó Pál (Szlovák TA, Kassa) Szupravezetés erősen rendezetlen rendszerekben. MoC vékonyrétegek szupravezető-szigetelő átmenet közelében

Kovács András (Ruska Centre for Microscopy, Jülich) Mágneses nanoszerkezetek vizsgálata elektronholográfiával

Bortel Gábor (MTA Wigner) Szerkezeti tényezők fázisának mérése Kossel vonalak szerkezetéből

 

11.00-13.10

Levezető elnök: Patkós András

Borsányi Szabolcs (BU Wuppertal) A kvark-gluon plazma az elméleti fizikában

Kiss Gábor Gyula (RIKEN, Japán és MTA Atomki) A vasnál nehezebb elemek keletkezésének vizsgálata stabil és radioaktív nyalábokkal

Kocsis Bence (ELTE ERC) Gravitációshullám-asztrofizika -- egy új korszak kezdete

Iglói Ferenc (MTA Wigner) Rendezetlen kvantumos rendszerek: fázisátalakulások és lokalizáció

 

A Vándorgyűlés bezárása

 

Poszterek listája

 

A listában a benyújtó szerző (neve a szerzők listájában alá van húzva) családnevének kezdőbetűje szerint rendezve jelennek meg az elfogadott poszterek.
A helyszíni regisztrációnál megadott sorszámú táblára lehet felhelyezni már az első napon a max. 100 cm x 150 cm méretű posztereket (poszter-táblát és rögzítő eszközt a szervezők biztosítanak).
 

Andrásik Attila1, Jójárt Péter1,2, Toth Szabolcs1,2, Nagymihály Roland Sándor1,2, Börzsönyi Ádám1,2, Osvay Károly1,2

1 Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, 2 ELI-HU Nkft, Szeged,

10 W-os többpasszos Ti:S erősítő 80 MHz-es ismétlődési frekvencián

 

Ábrók Levente1,2, Buhr Ticia2, Kövér Ákos2, Ricz Sándor2, Varga Dezső2

1 Debreceni Egyetem, 2 MTA Atommagkutató Intézet

Hélium 1s, neon 2s fotoelektronok 3-dimenziós szögeloszlása

 

Araczki Csaba, Fábián Margit

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Amorf rendszerek atomi szintű szerkezetvizsgálata

 

Asbóth János

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, SzFI

Mesterséges elektromos és mágneses terek és a kvantumos bolyongás topológiája

 

Ayadi Viktor1, Földi Péter2,3, Dombi Péter 1,3, Tőkési Károly3,4

1 MTA Lendület Ultragyors Nanooptikai Kutatócsoport, Wigner FK,  2 Elméleti Fizikai Tanszék, SZTE, 3 ELI-ALPS, ELI-HU Non-profit Kft., , 4 MTA ATOMKI

Atomi alagút ionizáció tanulmányozása szemiklasszikus Monte Carlo módszerrel

 

Bacsó Viktória1, Nicoló Defenu2, Andrea Trombettoni2, Nándori István3

1Medgyesi Ferenc Gimnázium, Debrecen, 2SISSA, Trieste, 3DE Kísérleti Fizikai Tanszék és MTA-DERéK

A sinh-Gordon rejtély

 

Bajnóczi Éva1, Németh Zoltán1, Jakub Szlachetko2, Vankó György1

1 Wigner Fizikai Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia, 2 Paul Scherrer Institut, Villigen, Svájc

Rutinszerű mintajellemzés Hámos-féle röntgenspektrométerrel laboratóriumi körülmények között

 

Zoltán Balogh1, Dávid Visontai, Péter Makk1, Katalin Gillemot2, László Oroszlány3, László Pósa1, Colin Lambert4, András Halbritter1

1 BME Fizikai Intézet, 2 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont SzFI, 3 ELTE Fizikai Intézet, 4 Unoversity of Lancaster

Precursor configurations, molecule assisted chain formation, and post-rupture evolution in single molecule junctions

 

Barna Imre, Varró Sándor

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Budapest

Elektron ütközése félvezetőben szennyezőn elektromágneses tér jelenlétében

 

Belgya Tamás

MTA EK Energia- és Környezetbiztonsági Intézet

A CERIC-ERIC konzorcium

 

Barna Biró1, András Bolyog1, András Fenyvesi1, Viorica Simon2,3, Alida Timar-Gabor3,4

1MTA Atomki,, 2Faculty of Physics, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 3Interdisciplinary Research Institute on Bio-Nano-Science,Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania, 4Faculty of Environmental Science and Engineering, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Thermoluminescence properties of 30Y2O3·30P2O5·40SiO2 vitroceramic in mixed neutron-gamma fields

 

Bodor András1,2, Koniorczyk Mátyás1

1Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Alkalmazott Matematika Tanszék, 2Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

A kvantumállapot-megkülönböztetés vevő működési karakterisztikája

 

Bozóki Zoltán1,2, Ajtai Tibor1,Tátrai Dávid2, Utry Noémi1, Pintér Máté2, Kiss-Albert Gergely2, Simon Károly2, Guba Tibor2, Mohácsi Árpád1, Szabó Anna1, Hopp Béla2 és Szabó Gábor2

1 MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport, 2 SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

A fotoakusztikus mérési módszer fejlesztésének és alkalmazásának legújabb eredményei

 

Börzsönyi Ádám

Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék és Laserlab-Europe National Contact Point

Interdiszciplináris kutatási lehetőségek Európa vezető lézerlaboratóriumainak hálózatán, a Laserlab-Europe-on keresztül

 

A Butykai1,2, S Bordács1,2, M. Csontos1, L.F.Kiss3, C.D.Dewuhrst4, B.Szigeti1, I.Kézsmárki1,2
1Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics, 2MTA-BME Lendület Magneto-optical Spectroscopy Research Group, 3 MTA Wigner Research Centre for Physics,, 4Institut Laue-Langevin, Grenoble, France

Investigation of the phase transitions between the ferromagnetic and modulated magnetic phases in GaV4S8

 

Buzády A1, Tóth Gy2, Unferdorben M1, Hebling J1,2,3, Oláh L4, Hajdara I4, Kovács L4, Mező E5, Lemli B3,5, Kunsági-Máté S3,4, Pálfalvi L1

1Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet, 2MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoport, 3Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János kutató Központ, 4MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, 5Pécsi Tudományegyetem, Kémiai Intézet

Dielektromos jellemzők meghatározása a THz-es frekvenciatartományban

 

Búzás András1, Ormos Pál1, Elmar K. Wolff2, Dér András1

1MTA SZBK Biofizikai Intézet, Szeged, 2University of Witten/Hercdecke, Witten-Annen

A kvantumösszefonódás jelenségét hasznosító optikai leképező rendszer megvalósítása

 

H. Cao1, M. Kalashnikov, K. Osvay1, Nikita Khodakovskiy, Roland S. Nagymihaly and V. Chvykov

1ELI-ALPS ELI-HU Nkft. Szeged

Polarization Encoded Chirped Pulse Amplification in Ti:Sapphire – a Way towards Few Cycle PW Lasers

 

Czimmer Sándor1, Zölei-Szénási Dániel1,2, Smausz Kolumbán Tomi1,3, Hopp Béla1, Szabó Andrea4

1 SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék,  2 SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet,3 MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport, 4 SZTE Sebészeti Műtéttani Intézet

Lézeres szórási interferencia képalkotás alkalmazása élő szövetben mozgó vörösvértestek sebességeloszlásának meghatározására

 

Czirják Attila1,2, Majorosi Szilárd2, Hack Szabolcs1, Benedict Mihály2

1ELI-ALPS, ELI-HU Non-Profit Ltd., Szeged, Hungary, 2Department of Theoretical Physics, University of Szeged

Control of quantum entanglement in small atomic systems by a strong laser pulse

 

Tamás Csizmadia1, Harshitha N. G.1, Fatemeh Aeenehvand1, Miklós Füle1, Francesca Calegari2,3, Michele Devetta2,3, Fabio Frassetto3, Erik Mänsson3, Mauro Nisoli2,3, Luca Poletto4, Salvatore Stagira2,3, Caterina Vozzi3, Giuseppe Sansone1,2,3, KatalinVarjú1,5

1 ELI-ALPS, ELI-Hu Kft Szeged, 2 Dipartimento di Fisica Politecnico, Piazza, Milano, Italy,3 Institute of Photonics and Nanotechnologies(IFN)-CNR, Milano, Italy,4 Institute of Photonics and Nanotechnologies (IFN)–Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Padova, Italy, 5 Dept Optics and Quantum Electronics, University of Szeged

High Repetition Rate Attosecond Source in ELI-ALPS

 

Csontos Miklós, Gubicza Ágnes, Geresdi Attila, Halbritter András, Mihály György

BME Fizika Tanszék

Gyors kapcsolások nanométeres skálájú fémes memrisztorokban

 

Oroszlány László2, Deák András1, Simon Eszter1, Sergii Khmelevskyi, Szunyogh László1

1MTA-BME Szilárdtestfizikai Kutatócsoport, 2ELTE Fizikai Intézet

A Gd mágnessége első elvekből

 

Derzsi Aranka1, Bruneau Bastien2, GibsonAndrew2, Booth Jean-Paul2,  Donkó Zoltán1

1MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,Budapest, 2Laboratoire de Physique des Plasmas, Ecole Polytechnique-CNRS-Univ Paris-Sud-UPMC, Palaiseau, France

Elektronegatív gázkisülések részecskealapú modellezése

 

Erdélyi Miklós, Sinkó József, Varga Dániel, Gajdos Tamás, Szabó Gábor

Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Kromatikus hiba vizsgálata és korrekciója a lokalizációs mikroszkópiában

 

Éber Nándor1, Buka Ágnes1, Salamon Péter1, Tóth Katona Tibor1, Fekete Balázs András1, Alexei Krekhov2, Werner Pesch3

1 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, 2Max Planck Institute für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen, 3 Universität Bayreuth, Bayreuth

Aszimmetrikus feszültséggel keltett mintázatok folyadékkristályban

 

Éber Nándor1, Sofia Boukheir2,3, Kenderesi Viktor1, Mohammed E. Achour3, Luiz C. Costa4, Amane Oueriagli2, Abdelkader Outzourhit2

1MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Budapest, 2Laboratoire LPSCM, Faculté des Sciences, Sémlalia, Marrakech, Morocco, 3Laboratoire LASTID, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra, Morocco,  4I3N and Physics Department, University of Aveiro, Portugal

Szén nanocső-epoxy kompozit polimerek impedancia spektroszkópiai vizsgálata

 

Börzsönyi Á.1,2, Farkas B.2, Kiss B.2, Kovács M.2, Flender R1., Jójárt P.1,2, Vass Cs.1,2, Kovács A.P1, Varjú K.2, Osvay K.1,2

1SZTE, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék2 ELI-Hu Nkft. H-6720 Szeged

TeWaTi felhasználói lézerlaboratórium: út az ELI-ALPS lehetőségeihez

 

Clevin Handschin1,2, Bálint Fülöp1,3, Péter Makk1, Sofya Blanter1, Markus Weiss1, Kenji Watanabe4, Takashi Taniguchi4, Szabolcs Csonka3 , Christian Schönenberger1,2

1 Department of Physics, University of Basel,,Switzerland, 2Swiss Nanoscienc eInstitute, Basel, Switzerland, 3Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics and Condensed Matter Research Group of the Hungarian Academy  of  Sciences, , 4National Institute for Material Science , Tsukuba, Japan

Point contacts in encapsulated graphene

 

Fülöp Lajos, Kiss Imre, Mészáros Gergő, Kecskés Tamara, Schrettner Lajos, Koncz Miklós, Mohácsi Árpád, Tóth Zoltán

ELI-Hu Nkft. H-6720 Szeged

Engineering and integration aspects of the research technology of ELI-ALPS

 

Grósz Timea, Kovács Attila Pál

Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Fotonikus kristályszálak ablakolt Fourier-transzformáció módszerén alapuló diszperziómérése

 

Gubicza Ágnes, Csontos Miklós, Halbritter András, Mihály György

BME Fizika Tanszék

Rezisztív kapcsolások dinamikája Ag2S memrisztorokban: nanométeres skálájú memória eszközök gyakorlati alkalmazhatósága

 

Hack Szabolcs1, Varró Sándor1,2, Czirják Attila1,3

1 ELI-ALPS, ELI-HU Non-Profit Kft., Szeged, 2 Wigner Fizikai Kutatóközpont, SZFI, 3  Elméleti Fizikai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

Izolált attoszekundumos impulzus előállítása nemlineáris Thomson-szórással

 

Gergő Mészáros, Katalin Csonti, Veronika Hanyecz, Zénó István Szabó, Csaba Vass, Attila Pál Kovács, Lajos Fülöp, Károly Osvay

ELI-ALPS, ELI-HU Non-Profit Kft., Szeged

Scientific challenges in Optical Preparatory Workshops at ELI-ALPS

 

Harshitha N.G.1, Arjun Nayak Puttur1, Mathieu Dumergue1, Sergei Kuhn1, Tamas Csizmadia1, Fatemeh Aeenehvand1, Miklos Fule1, Giuseppe Sansone1,2,3, Mousumi Upadhyay Kahaly1, Balazs Farkas1, Balazs Major1,4,  Viktor Szaszko-Bogar1,4, Szilard Majoros4, Katalin Varju1,4, Emmanouil Skantzakis5, ParisTzallas1,5, Dimitris Charalambidis1,5, Subhendu Kahaly1

1 ELI-ALPS, ELI-Hu Kft., Szeged Hungary, 2Institute of Photonics and Nanotechnologies (IFN)–Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Milano, Italy, 3Dipartimento di Fisica Politecnico, Milano,Italy, 4University of Szeged,  5Foundation for research and Technology Hellas (FORTH-IESL) Heraklion, Greec

Saddle point approaches in attosecond physics

 

Hartmann Péter, Donkó Zoltán

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont SzFI 

Extrém mágneses terek magvalósítása poros plazmákban

 

Horváth Klaudia1,2, Beke Dávid1, Gali Ádám1,3

1 Magyar Tudományos Akadémia, Wigner Fizikai Kutatóközpont, 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, 3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar

Szilícium-karbid tartalmú rendszerek fotokatalitikus aktivitásának vizsgálata

 

Inczeffy Szabolcs

Ócsai Bolyai János Gimnázium

Az általános szögfüggvények és fizikai alkalmazásuk

 

Iszály Zsófia1, Horváth Dezső2,4, Nándori István3, Trócsányi Zoltán3,4, Ujvári Balázs1

1Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék, 2MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, 3DE Kísérleti Fizikai Tanszék és MTA-DERéK, 4MTA Atomki

Neutrínó repülési idejének rövid alaptávolságú mérése

 

Dravecz Gabriella1, Jánosi Tibor Z2,3., Beke Dávid1, Erostyák János2,3, Kamarás Katalin1, Gali Ádám1

1 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, SzFI, 2PTE, Fizikai Intézet,3PTE, SzKK, Spektroszkópia kutatócsoport

Szilícium-karbid nanokristály és a BSA fehérje molekula közti kölcsönhatás vizsgálata

 

P.Jójárt1, J.Csontos1, Á.Börzsönyi1,2, R.S.Nagymihály1,T. Eidam3,J. Limpert3,K. Osvay1

1 ELI-HU Non-Profit Ltd, Szeged ,2 Dept. of Optics and Quantum El., Univ. of Szeged,,3 Friedrich-Schiller-University Jena, Inst. of Applied Physics, Jena, Germany

Vízhűtéses optomechanikai eszközök fáziszajának mérése

 

Mousumi Upadhyay Kahaly,

ELI-ALPS, ELI-HU Nkft, Szeged

Enhanced Performance of Oxide Thermoelectrics by Magnetic Doping: role of spin transport and dynamics

 

O. Kálmán, Z. Darázs, F. Brennecke, P. Domokos

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, SzFI

Mágneses zajspektrum mérése atomlézerrel gravitáció jelenlétében

 

Károlyházy Gyula1,2, Beke Dávid1,Gali Ádám1

Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, BME Vegyészmérnöki Kar

Lumineszcens ponthibák szabályozott létrehozása szilícium-karbidban

 

KISS Imre; SOHIER Henri; CARRIZALES Jacobo Abraham Montano; KISS Miklós; FÜLÖP Lajos

ELI-HU Non-Profit Ltd Szeged,

The Infrastructure Liaison Group in the Scientific Engineering Division

 

Kohut Attila1, Moritz Wagner2, Martin Seipenbusch2, Galbács Gábor3, Geretovszky Zsolt1

1 Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged, 2 Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Mechanical Process Engineering and Mechanics, Karlsruhe, Németország, 3 Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged

Szikrakisüléses nanorészecske generátor elektródjainak eróziója

 

M.Koncz,N. Kwinten, F. Horváth, M.Sallam, S. Bodó-Merle,L. Fülöp,K.Osvay

ELI-HUNon-Profit Ltd.  Szeged

Scientific challenges in Electrical Engineering Group at ELI-ALPS

 

Kopasz Katalin

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

És továbbra is minden reggel elindulok, hogy meghódítsam a világot..

 

Kőrös Pál Csaba2, Dr. Geretovszkyné Dr. Varjú Katalin1,2

1ELI-ALPS, 2Dept Optics and Quantum Electronics, University of Szeged

Models of gas high harmonic generation

 

Kövér Krisztina1,2, Mikóczi Balázs3, Tápai Márton1,2, Gergely Árpád László1,2

1Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Fizikai Tanszék2Szegedi Tudományegyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék, 3MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Spin-dominált gravitációs hullámformák Fisher-analízise

 

Kun Emma1,2,  Gabányi Krisztina3, Frey Sándor3, Gergely Árpád László1,2

1Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Fizikai Tanszék, 2Szegedi Tudományegyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék, 3FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

Feketelyuk-kettősök keresése relativisztikus részecskenyalábokban rádió-interferometriai módszerekkel

 

Kurucz Máté1, Börzsönyi Ádám1,2, Kovács Máté1,2, Nagymihály Roland1,2, Osvay Károly 1,2

1 ELI-HU Nonprofit Kft. Szeged
 2 Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Az SZTE TeWaTi femtoszekundumos lézerrendszer vivő-burkoló fáziscsúszásának mérése és stabilizálása

 

Kutasi Kinga

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Felülethullám mikrohullámú kisüléseken alapuló reaktív utókisülési plazmák

 

László András

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, RMI

Egy nem-SUSY mechanizmus téridő- és belső szimmetriák összekapcsolására

 

Lászlóffy András, Udvardi László, Szunyogh László

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elméleti FizikaTanszék

Véges hőmérsékletű mágnesség szimulációs vizsgálata nanoszerkezetkben

 

Lohner Tivadar1, Serényi Miklós1, Szilágyi Edit2, Zolnai Zsolt1, Czigány Zsolt1, Nquyen Quoc Khánh1,

Petrik Péter1,3, Fried Miklós1,3

1 Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Energiatudományi Kutatóközpont, 2 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet, 3 Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Műszaki Informatikai Kar, Pannon Egyetem,  Veszprém

Rádiófrekvenciás porlasztás által egykristályos szubsztrátban okozott rácskárosodás vizsgálata

 

Lovas Izabella, Gergely Zaránd

BME Fizikai Intézet

Quantum fluctuation induced time of flight correlations of an interacting trapped Bose gas

 

András Magyarkuti1, Bharat Kumar2, Colin Nuckolls2, András Halbritter1, Latha Venkataraman3

1 Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, 2 Department of Applied Physics and Applied Mathematics, Columbia University, New York, United States, 3 Department of Chemistry, Columbia University, New York, United States

Probing the Binding Mechanics of Single-Molecule Junctions Using Atomic Force Spectroscopy

 

Major Balázs1,2, Kőrös Pál Csaba1, Kovács Katalin2,3, Balogh Emeric1,2, Christoph Heyl4,5, Anne L’Huillier4, Valer Tosa2,3, Varjú Katalin1,2

1 Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, 2 ELI-HU Non-profit Kft., Szeged,3 Nat Inst for R& D of Isotopic and Molecular Techn, Kolozsvár, Románia, 4 Department of Physics, Lund University, Lund, Svédország, 5 Department of Physics, University of Colorado, Boulder USA

Optimális magasharmonikus-keltési körülmények keresése többdimenziós paramétertérben

 

Sergei Kühn1,*, Mathieu Dumergue1, Arjun Nayak Puttur1, Paris Tzallas1,5, Subhendu Kahaly1, Sudipta Mondal1, Naveed Ahmed1, Miklos Fule1, Tamas Csizmadia1, Harshitha N.G.1, Fatemeh Aenehvand1, Balazs Farkas1, Balazs Major1,4, LanaNeoricic1, Laszlo Ovari1,4, Franck Lépine1,2, Dimitris Charalambidis1,5, Katalin Varju1, Giuseppe Sansone1,3

1ELI-ALPS, ELI-Hu Kft., Szeged, 2Institut Lumière Matière (ILM), CNRS, Université Lyon, France. 3Dipartimento di Fisica Politecnico, Milano, Italy, 4University of Szeged, Hungary, 5Foundation for research and Technology Hellas (FORTH-IESL) Heraklion, Greece

Perspectives offered by the ELI-ALPS beam lines and end-stations for gas phase and condensed matter physics of ultrafast phenomena

 

Márián István Gábor1, Nicoló Defenu2, Andrea Trombettoni2, Nándori István1

1DE Kísérleti Fizikai Tanszék és MTA-DERéK, 2SISSA Trieszt

Nem-differenciálható potenciál renormálása

 

B. G. Márkus1, D. Iván1, B. Dóra1, P. Szirmai1, B. Náfrádi2, L. Forró2, F. Simon1

1 BME Fizikai Intézet, 2 EPFL, Lausanne

Anisotropic Spin Relaxation in Graphite Intercalated Compounds

 

Vass Csaba, Mészáros Gergő, Csonti Katalin, Hanyecz Veronika, Kovács Attila Pál, Szabó Zénó István, Varjú Katalin, Osvay Károly

ELI-HU Non-Profit Ltd., Szeged

Scientific challenges in Target Preparation Laboratory in ELI-ALPS

 

Á. Mohácsi, M. Kalashnikov, V. Chvykov, M. Kiss, B.N. Ahn, P. Lendvai, L. Fülöp, and K. Osvay

 Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS), ELI-Hu Nonprofit Ltd., Szeged,

The Beam Transport Systems of the SYLOS and HR lasers at ELI-ALPS

 

G. Almási1, Z. Ollmann1, B. Monoszlai2,G. Lombosi1, Á. Varga1, L. Dani1, Gy. Polónyi1,3, J. Hebling1,3, J. A. Fülöp2,3

1Institute of Physics & Szentágothai Research Centre, 2University of Pécs, Pécs, Hungary,  3 ELI-ALPS, ELI-Hu Nkft., Szeged, Hungary, MTA-PTE High-Field Terahertz Research Group, Pécs, Hungary

Development of a Versatile Nonlinear THz Spectroscopy Facility

 

Nádas József1, Rakovics Vilmos2

1Óbudai Egyetem, Kandó Villamossági Kar, Mikroelektronikai és Technológia Intézet, 2MTA, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

„Fehér” LED a közeli infravörös tartományban

 

BajnócziÉva1, Bogdán Csilla1, Deák László1, Nagy Dénes Lajos1, Németh Zoltán1, Pápai Mátyás1,2, Vankó György1

1MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest, 2Department of Chemistry, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby

Fe2+ molekuláris kapcsolók optimalizálása Mössbauer-spektroszkópiával

 

Nagy Gyula1, Rajta István1, Tőkési Károly1,2

1 Magyar Tudományos Akadémia, Atommagkutató Intézet, (Atomki), Debrecen, 2 ELI-ALPS, ELI-HU Non-profit Kft, Szeged, Hungary

Szigetelő kapillárisok proton mikronyalábra gyakorolt terelési tulajdonságainak Monte Carlo szimulációja

 

B. Nagyillés1, B. Farkas1,2és K. Varjú1,2

1Department of Optics and Quantum Electronics, University of Szeged, Szeged, Hungary,  2ELI-HU Non-Profit Ltd., Szeged, Hungary

Attosecond Beamline at the University of Szeged

 

R. S. Nagymihály1,2, Á. Börzsönyi1,2, P. Jójárt1,2, K. Osvay1

1 ELI-HU Non-Profit Ltd., Szeged, 2 Dept. of Optics and Quantum El., Univ. of Szeged

Spektrális- és vivő-burkoló fáziszaj a víz- és kriogenikus hűtésű Ti:Sa erősítőkben

 

Lana Neoricic1, Balázs Farkas1,5, Balázs Major1,5, Sergei Kühn1, Mathieu Dumergue1, Arjun Nayak

Puttur1, Piotr Rudawski2, Anne L’Huillier2, Sylvain Maclot2, Per Johnsson2, Cord Arnold2, Christoph

Heyl2, Filippo Campi2, Hampus Wikmark2, Bastian Manschwetus2, Miguel Miranda2, Constantinos

Kalpouzos3, Paris Tzallas1,3, Dimitris Charalambidis1,3 , Giuseppe Sansone1,4, Katalin Varjú1,5

1 ELI-HU Nonprofit Kft., Szeged, Hungary, 2 Department of Physics, Lund University, Lund, Sweden, 3 Foundation for Research and Technology – Hellas,Institute of Electronic Structure and Laser, Heraklion, Greece,4 Dipartimento di Fisica Politecnico Milano, Italy,  5 Department of Optics and Quantum Electronics, University of Szeged

High intensity attosecond beamlines at ELI-ALPS based on gas high harmonic generation

 

Nyáry Anna, Magyarkuti András, Halbritter András

BME Fizikai Intézet

Egyedi szerves molekulák vezetőképességének vizsgálata

 

A.Orbán1, P. Molnár1, M. Rebelo2, Á. Butykai1, T. Hanscheid2 és I. Kézsmárki1

1Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics and MTA-BME Lendület Magnetooptical Spectroscopy Research Group,

Recent advances in hemozoin-based malaria detection using the rotating-crystal magneto-optical method

 

Oszkó Albert, Ajtai Tibor, Óvári László

ELI-HU Nkft. Szeged,

Ultragyors felülettudomány az ELI-ALPS-ben: perspektívák

 

Pápa Zsuzsanna1, Kecsenovity Egon2, Tóth Zsolt3, Hernádi Klára2, Budai Judit1

1 SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, 2 SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, 3 SZTE Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék

Rendezett szén nanocső erdők ellipszometriai vizsgálata

 

Pántya Anna, Andrási Andor, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

Belső sugárterhelés meghatározás

 

Papp Katalin1, Molnár Milán2, Flach Fanni1 

1Szegedi Tudományegyetem, 2Mobilis Győr

Első csók a tudománnyal - kisgyermekek természettudományos nevelése (van absztrakt)

 

Dániel Papp, Ervin Rácz, Christos Kamperidis, Patrizio Antici

Particle and THz Sources Division, ELI-ALPS, ELI-HU Non-profit Ltd., Szeged, Hungary

Electron acceleration with the SYLOS laser at ELI-ALPS

 

Mihály András Pocsai1,2, Imre Ferenc Barna1,3

1 Wigner Research Centre for Physics of the Hungarian Academy of Science, 2 Faculty of Sciences, Department of Physics, University of Pécs,  3 ELI-HU Nonprofit Ltd

Ionisation processes of Rubidium in strong electromagnetic fields

 

Gy. Polónyi,1,2 B. Monoszlai,2,3 G. Andriukaitis,4 T. Balciunas,4 Cs. Lombosi,2 G. Gäumann,5 T. Feurer,5 G. Arthur,6 A. Baltuska,4 J. Hebling1,2and J. A. Fülöp,1,2,3

1 MTA-PTE High-Field Terahertz Research Group, Pécs, Hungary, 2 Institute of Physics & Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary, 3 ELI-ALPS, ELI-Hu Nkft., Szeged, Hungary, 4 Photonics Institute, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 5 Institute of Applied Physics, University of Bern, Bern, Switzerland, 6 Scitech Precision Ltd., Oxford, United Kingdom

Highly Efficient Semiconductor Terahertz Pulse Sources

 

Sándor Varró1, Mónika Polner1,2, Anett Vörös-Kiss2

1ELI ALPS ELI HU Ltd, Szeged, 2Bolyai Institute, University of Szeged

Scattering of ultrashort electromagnetic pulses on a system of two parallel current sheets;The role of the radiation reaction and of the time delay

 

Pósa László1, Cornelia Nef, Makk Péter1, Wangyang Fu, András Halbritter1, Christian Schönenberger, Michel Calame

1BME Fizikai Intézet

Nanoméretű rés létrehozása egyrétegű CVD grafén elektródák között

 

Rácz Judit1, de Chatel F. Páter, Szabó A. István1, Szunyogh László2, Nándori István3

1Debreceni Egyetem Szilárdtestfizikai Tanszék, 2BME Elméleti Fizikai Tanszék, 3DE Kísérleti Fizikai Tanszék és MTA-DERéK

Hatékonyabb mágneses lázterápia

 

Sárosi Krisztina1, Flender Roland1, Börzsönyi Ádám1,2,Chikán Viktor1,2,3

1 Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, 2ELI-Hu Nkft. Szeged, 3Department of Chemistry, Kansas State University, Manhattan, USA

Aszimmetrikus levegőplazmában keltett terahertzes impulzusok numerikus és kísérleti vizsgálata

 

Sánta Botond, Magyarkuti András, Halbritter András

BME, Fizikai Inézet

Demonstrációs célú pásztázó alagútmikroszkóp

 

Sárosiné Szemes Dorottya, Vankó György

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMI

Femtoszekundumos tranziens optikai abszorpciós mérések az MTA Wigner FK-ban

 

Zoltán Scherübl1, Gergő Fülöp1, Jörg Gramich2, Péter Makk2, Andreas Baumgartner2, Jesper Nygard3, Christian Schönenberger2, Szabolcs Csonka1

1Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics and Condensed Matter Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, 2Department of Physics, University of Basel, Basel, Switzerland 3Center for Quantum Devices, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark

Transport signatures of non-local correlations in Cooper pair splitter

 

Lajos Schrettner, Lajos Fülöp

ELI-Hu Nkft. H-6720 Szeged

Software engineering at ELI-ALPS

 

Smausz Kolumbán Tomi1,2, Juhász Viktor2, Kopniczky Judit2, Tápai Csaba2, Hopp Béla2

1 MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport, Szeged, 2 SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék.

Ón nanorészecskék előállítása folyadék alatti lézeres ablációval: a tulajdonságok függése a lézer hullámhosszától és az energiasűrűségtől

 

Somogyi Bálint, Gali Ádám

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont SzFI

Félvezető nanokristályok vizsgálata első-elvű szimulációs módszerekkel

 

Somoskői Tamás1, Vass Csaba1,2, Jójárt Péter2, Sántha Péter3, Osvay Károly2

1Szegedi Tudományegyetem, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged, 2ELI-ALPS, ELI-Hu Nkft.,  3Szegedi Tudományegyetem, Élettani Intézet

Lézer-indukált roncsolás detektálási módszerének fejlesztése

 

Steib Imola, Nagy Sándor

Debreceni Egyetem, Elméleti Fizikai Tanszék

Bilokális potenciál renormálása

 

Sundipta Mondal, Naveed Ahmed, Subhendu Kahaly

ELI-ALPS, ELI-Kft., Szeged

Coherent XUV and THz electromagnetic bursts from ultrashort intense laser interaction with solid density plasma mirrors

 

D. Szaller,1 D. G. Farkas,1 V. Kocsis,1,4 S. Bordács,1 U. Nagel,2 T. Rõõm,2 H. Engelkamp,3 H. Murakawa4 and I. Kézsmárki1

1Department of Physics, Budapest University of Technology and Economics and MTA-BME Lendület Magneto-optical Spectroscopy Research Group, 2National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, Estonia, 3High Field Magnet Laboratory, Institute for Molecules and Materials, Radboud University, Nijmegen The Netherlands, 4RIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS), Japan

Enhanced directional dichroism via optical para-magnetoelectric effect in high magnetic fields

 

Viktor Szaszkó-Bogár1,3, Péter Földi2,3, Katalin Varjú1,3

1Department of Optics and Quantum Electronics, University of Szeged, 2Department of Theoretical Physics, University of Szeged, 3ELI-ALPS, ELI-HU Non-Profit Ltd, Szeged

High harmonic generation in an artificial crystal

 

Szolnoki Lénárd, Simon Ferenc

BME Fizikai Intézet

Elektron spin relaxáció inverziós szimmetriát sértő anyagokban

 

Kardos Ádám1, Somogyi Gábor1, Szőr Zoltán2

1MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport, 2DE Kísérleti Fizikai Tanszék és MTA-DERéK

Három-dzset hányad elektron-pozitron ütköztetésben

 

Karnok Máté1, Papdi Pál Soma1, Szűcs Kilián1, Hopp Béla2

1Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium,  2SZTE, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

A szén-dioxid lézer sebészeti alkalmazásai

 

Thiering Gergő1,2, Gali Ádám1,2

1Szilárdtestfizikai és optikai intézet, MTA Wigner Fizikai kutatóközpont, 2Atomfizika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem

Oxigén ponthibák azonosítása ab-initio szimulációs módszerekkel gyémántkristályban

 

Tibai Z.1, Pálfalvi L.2, Sharma A.4, Almási G.2,3, Fülöp J.2,3, Hebling J.1,2,3,

1MTA-PTE Nagy Intenzitású Terahertzes Kutatócsoport, Pécs, 2Fizikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, 3Szentágothai Kutató Központ, Pécsi Tudományegyetem, 4ELI-ALPSSzeged,

Elektron és protongyorsítás THz-es lézerimpulzusokkal

 

Zoltán TÓTH, Csaba PÓTH, Gergő HAJAS, Richard GLASSOCK, Lajos FÜLÖP

ELI-ALPS, ELI-Kft., Szeged

Mechanical Engineering Activities at ELI-ALPS

 

Tomán János

Debreceni Egyetem Silárdtestfizikai Tanszék

Sztochasztikus Kinetikus Átlagtér Modell – Egy új kinetikus Monte Carlo?

 

Sz. Toth1,2, R.S. Nagymihály1,2, P. Jojart1,2, R. Flender1, A Andrásik1, A Börzsönyi1,2, K. Osvay1,2

1 Department of Optics and Quantum Electronics, University of Szeged, 2 ELI-HU Nkft., Szeged

80 MHz ismétlési frekvencián működő optikai parametrikus erősítő fejlesztése

 

Tóth Sára1,2, Dombi Péter1,2, Koós Margit2

1 ELI-ALPS, ELI-Hu Nonprofit Kft. Szeged, 2MTA Wigner FK SZFI

Nanogyémánt előállítása ultrarövid impulzusú lézerrel

 

Tóvári Endre1, Makk Péter2, Ming-Hao Liu3, Peter Rickhaus2, Kovács-Krausz Zoltán4,1, Klaus Richter3, Christian Schönenberger2, Csonka Szabolcs1

1 BME Fizika Tanszék, 2 Universität Basel, Svájc, 3 Universität Regensburg, Németország, 4 Universitatea Babes-Bolyai, Kolozsvár, Románia

Kvantum Hall élállapotok grafénban p-n átmenetek mentén

 

N.I. Shvetsov-Shilovski,1, L.B. Madsen,2 Esa Räsänen,1 J. Burgdörfer,3,4és  K. Tőkési4,5

1Department of Physics, Tampere University of Technology, Tampere FI-33101, Finland, 2Department of Physics and Astronomy, Aarhus University, Denmark, 3Institute for Theoretical Physics, Vienna University of Technology, Austria, 4Institute for Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen, 5ELI-ALPS, ELI-HU Non-profit Ltd., Szeged

Szemiklasszikus ionizációs modell kvantuminterferencia és több elektron polarizációs hatások figyelembevételével

 

Tulipánt Zoltán1, Kardos Ádám2, Somogyi Gábor2 

1DE Kísérleti Fizikai Tanszék és MTA-DERéK, 2MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport

N-jettiness elektron-pozitron szétsugárzásban

 

Csire Gábor1, Cserti József2, Tüttő István1, Stephan Schönecker3,Újfalussy Balázs1

1 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, 2 ELTE TTK, 3 KTH Stocholm, Svédország

Inhomogén szupravezetés ab-initio elmélete

 

Unyi Dániel, Beke Dávid, Gali Ádám

1 Magyar Tudományos Akadémia, Wigner Fizikai Kutatóközpont, 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, 3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar

Szilíciumkarbid nanorészecskék felületmódosítása szabályozott aggregációval

 

Vankó György, Bajnóczi Éva, Németh Zoltán, Pápai Mátyás, Szemes Dorottya

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Sorozatfelvételek átalakuló molekulákról

 

Ván Péter1,2,3

1MTA Wigner FK, RMI, Elméleti Fizika Osztály 2BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 3Montavid Termodinamikai Kutatócsoport

Galilei-relativitás

 

Vass Csaba1,2, Körmöczi Andor2

1ELI-HU Nkft. Szeged, 2Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

Lézeres nanostrukturálás TWIN-LIBWE módszerrel: a megmunkálási folyamat modellezése

 

Miklós Antal Werner1, Eugene Demler, and Gergely Zaránd1

1BME Fizikai Intézet

Preparation of the Anderson critical state with a two-component ultracold BEC

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer