Témák a 2018. évi nyári szakmai gyakorlatra
           
           
Tanszék Oktató neve Az oktató elérhetősége (e-mail, fogadóóra) A szakmai gyakorlat témája A téma rövid leírása (max. 600 karakter szóköz nélkül) Szükséges előismeretek, nyelvtudás
Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Czirják Attila czirjak_at_physx.u-szeged.hu; Attoszekundumos kvantumfizika Erős és rövid lézerimpulzusok és atomok kölcsönhatását felhasználva attoszekundumos fényimpulzusok állíthatóak elő,
amelyek új távlatokat nyitottak a fény-anyag kölcsönhatás vizsgálatában,
pl. a szegedi ELI-ben is fog üzemelni ilyen fényforrás.
A gyakorlat célja megismerkedni a téma alapjaival, és elindítani a hallgató saját elméleti vagy numerikus (TDK illetve szakdolgozati) kutatási témáját.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
Érdeklődés kvantumelmélet és elektrodinamika/optika iránt. Jó számolási/programozási készség, hajlandóság (Mathematica, C/C++).
Jó angol nyelvtudás.
Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Czirják Attila,
Hack Szabolcs
czirjak_at_physx.u-szeged.hu Attoszekundumos fényimpulzus előállítása nemlineáris Thomson-szórással A nemlineáris Thomson-szórás a klasszikus elektrodinamika egyik legalapvetőbb jelensége, amikor relativisztikus sebességre gyorsított elektron kölcsönhat erős lézertérrel. Ez a folyamat használható másodlagos sugárforrásként attoszekundumos fényimpulzus előállítására. A gyakorlat célja megismerkedni a téma alapjaival, és elindítani a hallgató saját elméleti vagy numerikus (TDK illetve szakdolgozati) kutatási témáját.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
Érdeklődés elektrodinamika/optika iránt. Jó számolási/programozási készség, hajlandóság (Mathematica, C/C++).
Jó angol nyelvtudás.
Elméleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Fehér László lfeher_at_physx.u -szeged.hu; A fázistér geometriája és a hamiltoni redukció Egzaktul megoldható problémák a fizika sok területén fontosak és a matematika központi fejezeteihez is szorosan kapcsolódnak. Ilyen „integrálható” rendszerek vizsgálatának egyik hatásos módszere a hamiltoni szimmetria redukció. A hallgató megismerkedhet a módszer matematikai alapjaival,  amelyet később kutatási problémák megoldásához alkalmazhat. Analitikus mechanika tárgy minimum jó szintű teljesítése, matematikai-fizikai affinitás, szakszöveg olvasáshoz angol nyelvtudás
Elméleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Gergely Árpád László, Dr. Keresztes Zoltán laszlo.a.gergely_at_gmail.com, zkeresztes.zk_at_gmail.com Gravitációs hullámok A gravitációs hullámokat az általános relativitáselmélet 100 éve jósolta meg, közvetlen kimutatásukat a LIGO Tudományos Kollaboráció 2016-ban jelentette be, ebben a munkában a kutatócsoportunk is részt vett. Gravitációs hullámok az erős gravitáció (erősen görbült téridő) tartományokból érkezhetnek hozzánk. Ilyenek az Ősrobbanás előtti inflációs korszak, illetve az összeolvadó feketelyuk-párosok, melyek aktív galaxismagokban is előfordulnak, és akkréciós folyamatokkal, energetikus jet-képződéssel is kapcsolatba hozhatók. A gravitációs hullámok analitikus (egzakt és perturbatív), valamint numerikus módszerekkel tanulmányozhatók, illetve elektromágneses kísérő jelenségek, valamint nagyenergiás kozmikus részecskék és neutrínó-kibocsátás jellemzik őket. A nyári gyakorlat során a hallgatók az irodalom feldolgozása és számolási / programozási feladatok végrehajtásán keresztül ismerkednek a területtel. Angol nyelvtudás, számolási és programozási készség, szakmai alkalmasság megítélése személyes elbeszélgetés / eddigi tanulmányi eredmények figyelembevételével.
Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Földi Péter foldi_at_physx.u-szeged.hu Időfüggő nanoelektronikai problémák Az utóbbi időkben a kísérleti technológia fejlődése  lehetővé tette szilárdtest rendszerekben a töltéshordozók PHz sebességű kontrollját. A gyakorlat folyamán betekintést nyerhetünk ezeknek az ultragyors  folyamatoknak a dinamikájába, miközben a transzportfolyamatok leírásának alapjaival is megismerkedünk. Fő célunk a lézerimpulzussal létrehozott áramok kvantummechanikai leírása. Az elsajátított módszerek szilárdtest rendszerek mellett általánosabb szóráselméleti problémák  kezelésére is alkalmasak. Jeles/jó jegyek elméleti fizikából és matematikából.
Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Iglói Ferenc igloi_at_szfki.hu A bolyongás problémája és egyszerű fizikai alkalmazásai A bolyongással kapcsolatos legegyszerűbb eredmények áttekintése után azok általánosításait és egyszerű fizikai alkalmazásait kell áttanulmányozni. Nincs.
Bolyai Intézet, Analízis Tanszék (Elméleti Fizikai Tanszék) Dr. Pusztai Béla Gábor (Prof. Dr. Fehér László belső konzulens) gpusztai_at_math.u-szeged.hu Sajátértékek meghatározása és a Toda lánc A szakmai gyakorlat témája a numerikus lineáris algebra és az integrálható dinamikai rendszerek határterületére esik. A gyakorlat egyik célja az, hogy megismerkedjünk a mátrixok sajátértékeinek meghatározására vonatkozó néhány fontosabb numerikus módszerrel, elsősorban a QR-algoritmussal. Amint azt P. Deift, T. Nanda és C.  
Tomei észrevette, az önadjungált mátrixok sajátértékei meghatározhatók a Toda lánc dinamikájának tanulmányozásával is. A Toda-folyamon alapuló megközelítés a QR-iteráció folytonos analógiája, így ennek  
megértése is a céljaink között szerepel.
A lineáris algebra és a kalkulus elemeinek megfelelő  
mélységű ismerete.
Kísérleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Szatmári Sándor expphys@physx.u-szeged.hu KrF kisülés paramétereire illesztett Röntgen preionizáció paramétereinek optimalizálása KrF molekula keletkezéséhez szükséges gázkeverékben keltett ionok gyors (néhányszor 10 ns-os) relaxációjára való tekintettel a technikailag mindenképp szükséges preionizáció gyorsaságának ugyanebben a nagyságrendben kell lennie. A nagy térfogat preionizálására a nagy abszorbciós úthosszal rendelkező röntgen sugárzás a legalkalmasabb. Ezek egy gyors és intenzív, a kisülés elnyújtott geometriájához igazodó elrendezést feltételeznek. Mind a tápegység, mind a röntgenforrás realizálása nagy kihívást jelent. A diplomamunka témája ezen paraméterekkel bíró röntgen forráshoz kötődő, fizikai, technikai problémák azonosítása és megoldása.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
elektromosság és elektronikai alapismeret, angol nyelv ismerete a szakirodalom olvasásához
Kísérleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Szatmári Sándor expphys@physx.u-szeged.hu Nagy intenzitású, nagy kontrasztú ultraibolya lézerrendszer fejlesztése A nagy intenzitású lézerrendszerek egyik legfontosabb paramétere az előállított impulzus időbeli környezetének tisztasága és az impulzus térbeli minősége. A korábbiakban a nemlineáris Fourier-szűrés és a plazmatükör technika is sikeresen lett alkalmazva ultraibolya lézerimpulzusok kontrasztjának javítására. A kutatás célja, hogy a meglévő kontrasztjavító techniká(ka)t egy nagy intenzitású KrF excimer lézerrendszerbe integrálva egy nagy kontrasztú (10^12) és nagy fókuszált intenzitású (>10^19 W/cm2) fényforrást fejlesszünk.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
optikai alapismeretek, angol nyelv ismerete a szakirodalom olvasásához
Kísérleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Szatmári Sándor expphys@physx.u-szeged.hu Haladó hullám keltése femtoszekundumos, ultraibolya impulzusokkal Rövidimpulzusok keltésének egyik perspektivikus módja a femtoszekundumos (fs) impulzusokkal történő haladó hullám keltés. Döntött pumpa-impulzusfront esetén lehetőség nyílik a pumpa és a keltett impulzus szinkronizációjának fenntartására és ezáltal minél rövidebb impulzusidő és minél hatékonyabb energiakonverzió elérésére. Az elmélet szerint a keltett impulzus is döntött impulzusfronttal fog rendelkezni. A kutatás célja egy transzverzális elrendezésben történő haladó hullám keltés megvalósítása ultraibolya fs-os impulzusokkal és a keletkező impulzus döntött impulzusfrontjának kimutatása.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
optikai alapismeretek, angol nyelv ismerete a szakirodalom olvasásához
Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Földes István foldes.istvan@wigner.mta.hu  Nemesgáz klaszterek Coulomb robbanása Megfelelő háttérnyomással befecskendezett molekulák-részecskék képesek ideiglenesen speciális szerkezetű agglomerátumokat, ún. klasztereket képezni. Ezen klaszterek egyedi optikai tulajdonságainak vizsgálata jelenleg nagy érdeklődésre tart számon, mint megbízható lézer-plazma ionforrás. A hallgató moderált intenzitású (<10^16 W/cm^2 ) lézerrel besugárzott klaszterekben bekövetkező, Coulomb robbanás következtében szétrepülő ionokat vizsgál a lézer hullámhossza és polarizációja függvényében.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
kísérleti affinitás, angol nyelvtudás, számítógépes adatfeldolgozás
Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Földes István foldes.istvan@wigner.mta.hu  Terahertzes impulzusok keltése A technológiai fejlődéssel párhuzamosan egyre több elektromágneses hullámhossztartományt lehetséges mesterségesen előállítani. Az egyik ilyen problémás tartomány a ~0.1-10THz-es elektromágneses sugárzásoké. Ezen sugárzások komoly alkalmazási lehetőségekkel kecsegtetnek többek közt a molekulaspektroszkópia, részecskegyorsítás, valamint szilárdtestfizikai területeken. A hallgató megismerkedik a fotokonduktív antenákkal történő THz-es impulzusok keltésével, majd részt vesz egy nemzetközi együttműködésben történő kísérletsorozatban.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
angol nyelvtudás, kísérleti affinitás
Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Földes István foldes.istvan@wigner.mta.hu  Ionok gyorsítása speciális KrF lézerekkel Ismert tény hogy nagy (>10^18 W/cm^2 ) lézerintenzitások esetén, fékony fóliák hátoldalán energetikus ionok lépnek ki. A hallgató a továbbfejlesztett szegedi femtoszekundumos KrF lézerrendszerrel kísérletet tervez és hajt végre ezen jelenség demonstrálására a mély UV tartományban.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
kísérleti tapasztalat, elektrodinamikai alapismeretek, számítógépes adatfeldolgozás, angol nyelvtudás.
Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Szabó Péter Imre petyusz42@gmail.com Abláció femto- és nanoszekundumos lézerekkel Bár anyagtechnológiai megmunkálásra már elterjedten, számos területen alkalmaznak lézereket, a lézer-anyag kölcsönhatás még nem teljesen ismert. A különböző megmunkálási paraméterek, mint például az impulzushossz, az energia vagy a dózis, különböző felületi struktúrákat, kisebb anyagbeli változásokat vagy akár átalakulásokat hoznak létre. A folyamatok tapasztalati úton és elméleti modellel való leírása is jelenleg aktív kutatási terület. A diplomamunka/szakdolgozat célja, hogy a Kísérleti Fizika Tanszéken rendelkezésre álló különböző lézer berendezésekkel, melyek a megmunkálási paraméterek több, jelentősen különböző értékénél is alkalmazhatóak, ezáltal a kutatási irányok jelentős részét képviselik, kísérleti, tapasztalati leírást adjunk a lézer-anyag kölcsönhatásról. A dolgozat fő tárgya a nanoszekundumos és a femtoszekundumos lézerimpulzusok ablációs hatásának összehasonlítása. A kísérletek során a hallgató megismerkedik a lézerfizika és az anyagtudomány alapjaival.  optikai alapismeretek, angol nyelvtudás
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Prof. Dr. Bozóki Zoltán zbozoki_at_physx.u-szeged.hu  Fotoakusztikus alapismeretek A szakmai gyakorlat során a hallgató megismerkedik a fotoakusztikus mérési módszer alapjaival. Nincs.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Börzsönyi Ádám badam_at_titan.physx.u-szeged.hu Ti:zafír erősítőkben keletkezett fáziszaj stabilizálása Az ultrarövid impulzusok erősítésének egyik leggyakrabban alkalmazott formája Ti:zafír kristályban történik. Erősítés közben számos effektus (hőmérséklet-változás, mechanikai vibrációk, erősítés közben fellépő törésmutató-változás, stb.) befolyásolja a vivő-burkoló fázis értékét, melynek stabilitása kulcsfontosságú a legtöbb felhasználó kísérlet során. A hallgató elsajátítja a szükséges alapismereteket és mérési módszereket, és bekapcsolódhat a fázisstabilizálási visszacsatoló kör kifejlesztésébe.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
optika és hullámtan, gyakorlatias problémamegoldó készség, programozási alapismeretek, középfokú angol nyelvhasználat
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Börzsönyi Ádám badam_at_titan.physx.u-szeged.hu Térben bontott D-scan Az ultrarövid impulzusok időbeli alakjának rekonstruálása kulcsfontosságú az azt alkalmazó kísérletek szempontjából. Számos módszer áll ugyan már rendelkezésünkre, azonban többségük csak korlátozott hatékonysággal használható. Az egyik ígéretes megoldás az impulzus diszperziójának változtatásán alapszik, mely során rögzítjük az egyes impulzusidőkhöz tartozó frekvenciakétszerezett spektrumot. A módszert egy extra térdimenziós detektálással kiegészítve lehetőségünk nyílhat az impulzus térbeli és időbeli csatolódásainak vizsgálatára.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
optika és hullámtan, gyakorlatias problémamegoldó készség, programozási alapismeretek, középfokú angol nyelvhasználat
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Börzsönyi Ádám badam_at_titan.physx.u-szeged.hu Kaszkád-kicsatolású optikai parametrikus erősítés (CE-OPA) A modern ultrarövid lézerrendszerekben egyre szélesebb körben alkalmazzák úgynevezett optikai parametrikus erősítést, mivel a szilárdtest erősítőkkel szemben nagy erősítési sávszélesség érhető el vele, és nem lép fel jelentősebb hőterhelés sem. A folyamat során keletkezik egy nehezen hasznosítható idler nyaláb is. A kaszkád-kicsatolású optikai parametrikus erősítés (CE-OPA) olyan megoldást jelent, ahol az idler terjedésének megakadályozásával növeljük a hasznos magimpulzus erősítésének hatásfokát. A hallgató bekapcsolódhat a numerikus modellezési feladatokba és az eljárás kísérleti megvalósításába.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
optika és hullámtan, gyakorlatias problémamegoldó készség, programozási alapismeretek, középfokú angol nyelvhasználat
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Prof. Dr. Hopp Béla, Dr. Smausz Tomi bhopp@physx.u-szeged.hu Teljesítményszabályozó vezérlőegység tervezése, megépítése programozása CO2 lézerhez A laborunkban található széndioxid lézer teljesítménystabilitása a saját vezérlőegységével +/- 5%. Ez sok precíziós megmunkálási feladat esetén már túl nagy ingadozást jelent. A gyári vezérlővel ennél jobb eredményt nem lehet elérni, ezért szükségünk van egy külső vezérlőegység elkészítésére, mely figyeli a pillanatnyi kimenő teljesítményt, s annak függvényében képes visszaszabályozni a lézerparamétereket egy beállított érték megtartása érdekében. programozási, elektronikai alapismeretek
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Prof. Dr. Hopp Béla, Dr. Smausz Tomi bhopp@physx.u-szeged.hu Elektromos x-y eltolók vezérlése, mozgásuk összehangolása  Különböző feladatorientált mintázatok lézeres kialakítása üvegeken, műanyagokon fontos célja a lézerek ipari alkalmazásának. Ezek megvalósítása többek között úgy is történhet, hogy a megmunkálandó munkadarabot meghatározott útvonalon mozgatjuk a lefókuszált lézernyaláb alatt. Ezt elektromos x-y eltolók segítségével lehet megtenni, amihez viszont szükség van ezen eltolók mozgásának vezérlésére, összehangolására.  programozási, elektronikai alapismeretek
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Horváth Zoltán z.horvath_at_physx.u-szeged.hu Diszperzív közegbeli hullámterjedést szemléltető számítógépes program készítése Teljesítés során a hallgató elmélyíti a Hullámtan és optika előadáson megszerzett témával kapcsolatos tudását. Gyakorolja az elméleti számolásoknál, modellezésnél fontos számítógépes program írását, megismerkedik a programozásnál használt programozói környezettel. Javasolt programozási nyelv: C# vagy C++. Hullámtan és optika előadás teljesítése
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Horváth Zoltán z.horvath_at_physx.u-szeged.hu Harmonikus rezgések összeadását szemléltető számítógépes program készítése. Teljesítés során a hallgató elmélyíti a Hullámtan és optika előadáson megszerzett témával kapcsolatos tudását. Gyakorolja az elméleti számolásoknál, modellezésnél fontos számítógépes program írását, megismerkedik a programozásnál használt programozói környezettel. Javasolt programozási nyelv: C# vagy C++. Hullámtan és optika előadás teljesítése
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Horváth Zoltán z.horvath_at_physx.u-szeged.hu Rezgések Fourier-felbontását szemléltető számítógépes program készítése. Teljesítés során a hallgató elmélyíti a Hullámtan és optika előadáson megszerzett témával kapcsolatos tudását. Gyakorolja az elméleti számolásoknál, modellezésnél fontos számítógépes program írását, megismerkedik a programozásnál használt programozói környezettel. Javasolt programozási nyelv: C# vagy C++. Hullámtan és optika előadás teljesítése
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Horváth Zoltán z.horvath_at_physx.u-szeged.hu Felületi profil meghatározása kromatikus konfokális leképezéssel. Felületen lévő mintázatok háromdimenziós alakját kívánjuk meghatározni kromatikus aberrációval rendelkező leképező rendszerrel. Minimális cél az adott feltételeknek megfelelő optikai rendszer megtervezése. Esetleges ipari együttműködés során a kísérleti vizsgálatra is sor kerülhet. Hullámtan és optika előadás teljesítése
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Kovács Attila a.p.kovacs_at_physx.u-szeged.hu Optikai elemek diszperziójának mérése spektrális interferometriával A szakmai gyakorlat során a hallgató néhány bevezető jellegű optikai kísérlet elvégzése után megépít egy spektrálisan bontott fehér fényű interferométert. Felveszi az üveglemezek, különböző síktükrök, mint minták esetén előálló spektrálisan bontott interferogramokat. Az interferogramokat különböző algoritmusok segítségével kiértékeli, melynek során megismeri a használt algoritmusok előnyeit, hátrányait. 
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
Hullámtan és optika, valamint  a Lézerek és alkalmazásai kurzus teljesítése
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Szalai Tamás, Mitnyan Tibor szaszi@titan.physx.u-szeged.hu Kettőscsillagok radiálissebesség-analízise A hallgató a szakmai gyakorlat során megismerkedik a kettőscsillagok színképeinek elemzésével, elsősorban a radiális sebességek kinyerésének lépéseivel. A téma a későbbiekben projektmunkává és szakdolgozati témává is bővíthető. Hallgatói kapacitás: 1 fő csillagászati tanulmányok (Bevezetés a csillagászatba, Csillagászati megfigyelések, Informatika a csillagászatban c. kurzusok) + UNIX operációs rendszer, IRAF szoftver és valamilyen programozási nyelv ismerete; angol nyelvtudás előnyt jelent
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Vinkó József vinko@physx.u-szeged.hu Exobolygók fotometriája Csillagászati távcsövekkel történő mérések megtanulása, gyakorlása. Mérési adatok kiértékelése. Exobolygó-rendszerek fotometriája, a bolygó fizikai paramétereinek meghatározása. Bevezetés a csillagászatba, Informatika a csillagászatban, Csillagászati megfigyelések kurzusok ismeretanyaga; Unix/Linux alapismeretek, programozás C vagy Python nyelven, IRAF képfeldolgozó szoftver ismerete
Orvosi Fizikai és Orvosi informatikai Intézet Prof. Dr. Maróti Péter, Kis Mariann P.Maroti@physx.u-szeged.hu        kis.mariann.m@gmail.com                                       (fogadóóra megbeszélés alapján) Fotoszintetizáló baktériumok abszorpciója és fluoreszcenciája Optikai módszerekkel vizsgálunk intakt sejteket és preparált reakció centrum fehérjéket, amelyekkel fiziológiai állapotukat és fotoszintetikus kapacitásukat határozzuk meg.
A szakmai gyakorlat témája az EFOP3.6.2.-16-2017-0005 projekthez kapcsolódik.
Biofizikai tanulmányok. Angol nyelv szakirodalom fordítás szintjén. Programozás és műszaki ismeretek előnyt jelent. Kísérleti munka iránti affinitás.