Tanszék Oktató neve Az oktató elérhetősége (e-mail, fogadóóra) A szakmai gyakorlat témája A téma rövid leírása (max. 600 karakter szóköz nélkül) Szükséges előismeretek, nyelvtudás
Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Czirják Attila czirjak@physx.u-szeged.hu Attoszekundumos fizika Erős és rövid lézerimpulzusok és atomok kölcsönhatását felhasználva attoszekundumos fényimpulzusok állíthatóak elő, amelyek új távlatokat nyitottak a fény-anyag kölcsönhatás vizsgálatában, pl. a szegedi ELI-ben is fog üzemelni ilyen fényforrás. A gyakorlat célja megismerkedni a téma alapjaival, és elindítani a hallgató saját elméleti vagy numerikus (TDK illetve szakdolgozati) kutatási témáját. Jeles/jó jegyek elméleti fizikából és matematikából.
Elméleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Fehér László lfeher@physx.u -szeged.hu  (Fogadóóra:csütörtök:  12 – 13h) A fázistér geometriája és Hamilton-rendszerek integrálhatósága Ismerkedés az elméleti-analitikus mechanika haladóbb matematikai eszköztárának elemeivel, integrálható Hamilton-rendszerek alapjai, ilyen rendszerek néhány példája és konstrukciójuk módszerei. jeles/jó érdemjegyek matematika és elméleti-fizika tárgyakból, matematikai-fizikai érdeklődés, szakszöveg olvasáshoz elegendő angol nyelvtudás
Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Földi Péter foldi@physx.u-szeged.hu Időfüggő nanoelektronikai problémák Az utóbbi időkben a kísérleti technológia fejlődése  lehetővé tette szilárdtest rendszerekben a töltéshordozók PHz sebességű kontrollját. A gyakorlat folyamán betekintést nyerhetünk ezeknek az ultragyors  folyamatoknak a dinamikájába, miközben a transzportfolyamatok leírásának alapjaival is megismerkedünk. Fő célunk a lézerimpulzussal létrehozott áramok kvantummechanikai leírása. Az elsajátított módszerek szilárdtest rendszerek mellett általánosabb szóráselméleti problémák  kezelésére is alkalmasak. Jeles/jó jegyek elméleti fizikából és matematikából.
Elméleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Iglói Ferenc igloi@szfki.hu A bolyongás problémája és egyszerű fizikai alkalmazásai A bolyongással kapcsolatos legegyszerűbb eredmények áttekintése után azok általánosításait és egyszerű fizikai alkalmazásait kell áttanulmányozni. Nincs.
Elméleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Gergely Árpád László, Dr. Keresztes Zoltán, Kun Emma, Tápai Márton laszlo.a.gergely@gmail.com, zkeresztes.zk@gmail.com, kun.emma0608@gmail.com, tapai.marton@gmail.com Gravitációs hullámok A gravitációs hullámokat az általános relativitáselmélet 100 éve jósolta meg, közvetlen kimutatásukat a LIGO Tudományos Kollaboráció 2016-ban jelentette be, ebben a munkában a kutatócsoportunk is részt vett. Gravitációs hullámok az erős gravitáció (erősen görbült téridő) tartományokból érkezhetnek hozzánk. Ilyenek az Ősrobbanás előtti inflációs korszak, illetve az összeolvadó feketelyuk-párosok, melyek aktív galaxismagokban is előfordulnak, és akkréciós folyamatokkal, energetikus jet-képződéssel is kapcsolatba hozhatók. A gravitációs hullámok analitikus (egzakt és perturbatív), valamint numerikus módszerekkel tanulmányozhatók, illetve elektromágneses kísérő jelenségek, valamint nagyenergiás kozmikus részecskék és neutrínó-kibocsátás jellemzik őket. A nyári gyakorlat során a hallgatók az irodalom feldolgozása és számolási / programozási feladatok végrehajtásán keresztül ismerkednek a területtel. Angol nyelvtudás, számolási és programozási készség, szakmai alkalmasság megítélése személyes elbeszélgetés során.
Elméleti Fizikai Tanszék Prof. Dr. Gergely Árpád László,  laszlo.a.gergely@gmail.com - Egzakt hengerszimmetrikus gravitációs hullámok értelmezése  A hallgató feladata az Einstein és Rosen által talált hengerszimmetrikus vákuum-megoldás megértése, valamint annak fizikai interpretációja fénysebességgel terjedő gravitációs energia, azaz gravitációs hullámként. Angol nyelvtudás, számolási és programozási készség, szakmai alkalmasság megítélése személyes elbeszélgetés során.
Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Keresztes Zoltán zkeresztes.zk@gmail.com,  - Téridő régiók illesztése térszerű és időszerű hiperfelületek mentén (C34) A nyári gyakorlat során a hallgató megismerkedik a Einstein-egyenletek különböző téridő-régiókbeli megoldásainak egymáshoz illeszthetőségével. Disztribúciónális anyagi mezők hiányában az illeszthetőség megköveteli a felületen indukált metrika és a felület külső görbületének folytonosságait a felületen való áthaladás során. Néhány példán keresztül, a hallgató tárgyalja a téridő régiók illesztését. Angol nyelvtudás, számolási és programozási készség, szakmai alkalmasság megítélése személyes elbeszélgetés során.
Elméleti Fizikai Tanszék Kun Emma, kun.emma0608@gmail.com - Alacsony frekvenciájú gravitációs hullámok forrásainak keresése relativisztikus részecskenyalábokban A hallgató feladata egy periodikus szerkezetű részecskenyalábbal rendelkező aktív galaxismag rádió-interferometriai adatainak feldolgozása és elemzése, az eredményül kapott nyaláb-kinematika szupernagy tömegű fekete lyuk kettős jelenlétével való kompatibilitásának vizsgálata. Angol nyelvtudás, számolási és programozási készség, szakmai alkalmasság megítélése személyes elbeszélgetés során.
Elméleti Fizikai Tanszék Tápai Márton tapai.marton@gmail.com - Gravitációs hullámformák programozása és paraméterbecslése a LIGO Tudományos Kollaboráció számára  Rövid leírás: A hallgató feladata megismerkedni a gravitációs hullámok matematikai leírásával és a LIGO tudományos kollaboráció C és Python nyelven írt programcsomagjaival, elsősorban a gravitációs hullámforma generálással és az elemző szoftverekkel. Angol nyelvtudás, számolási és programozási készség, szakmai alkalmasság megítélése személyes elbeszélgetés során.
JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszék Dr. Sós Katalin soska@jgypk.u-szeged.hu,  Elektromos berendezések mágneses terének vizsgálata Háztartási berendezések (indukciós főzőlap, elektromos sütő, klímaberendezés) körül kialakuló mágneses indukció mérése, indukciós térkép felvétele, távolságfüggés vizsgálata, az indukció függése a teljesítménytől, a készülék típusától stb. nincs
Kísérleti Fizikai Tanszék. Dr. Földes István foldes@wigner.mta.hu Extrém gyorsulások lézerplazmákban A rövidimpulzusú KrF lézerekkel már viszonylag kis lézerek használatával sikerült a lézerplazmáról visszavert fény Doppler-eltolódásának vizsgálatával rekord mértékű, mintegy 1019 g gyorsulást elérni a fellépő nemlineáris kölcsönhatások következtében. Az effektus mind a lézeres fúzió, mind a laboratóriumi asztrofizika szempontjából izgalmas. A HILL lézer megnövelt intenzitása mellett még nagyobb gyorsulások várhatók, amelyet a korábbiak mellett egyéb diagnosztikákkal is vizsgálni kívánjuk. A vizsgálatokhoz igen fontos a hallgató részvételével olyan új módszerek kidolgozása, és a lézerrendszerbe való integrálása, amelyek biztosítják, hogy az ultrarövid lézerimpulzust megelőző előimpulzusok nagyobb intenzitások esetén is elhanyagolhatók maradnak. Angol nyelvtudás, kísérleti affinitás.
Kísérleti Fizikai Tanszék. Dr. Földes István foldes@wigner.mta.hu Makroszkopikus részecskék és ionok gyorsítása lézerplazmában Először moderált intenzitású (<10^16 W/cm^2 ) lézerrel besugárzott  klaszterekben bekövetkező Coulomb robbanás következtében szétrepülő ionok vizsgálata a lézer hullámhossza és polarizációja függvényében. Majd nagy (10^18 W/cm^2 ) KrF lézerintenzitás esetén vékony fóliák megvilágítása, és a hátul kirepülő ionok, valamint a makroszkopikus részecskék nagy (>10^19 g)gyorsulásának vizsgálata, annak lehetséges (pl fúziós ) alkalmazásaival. Angol nyelvtudás, kísérleti affinitás, számítógépes ismeretek.
Kísérleti Fizikai Tanszék. Prof. Dr. Szatmáry Károly k.szatmary@physx.u-szeged.hu Exobolygók és exoholdak keresésének újabb eredményei   angol szakirodalom olvasás, lehetőleg csillagász szakirány
Kísérleti Fizikai Tanszék. Prof. Dr. Szatmáry Károly k.szatmary@physx.u-szeged.hu Pulzáló változócsillagok fénygörbe elemzése   angol szakirodalom olvasás, lehetőleg csillagász szakirány
Kísérleti Fizikai Tanszék. Prof. Dr. Szatmári Sándor expphys@physx.u-szeged.hu Nagy specifikus intenzitású KrF excimer lézerek kontrasztjának növelése A nagyintenzitású lézerrendszereknél a rövid lézerimpulzus környezetében jelenlévő zaj nagyságára extrém nagy követelmények adódnak. A főimpulzust időben megelőző zaj (előimpulzus) jelentősen befolyásolja a fény-anyag kölcsönhatási kísérleteket, ugyanis a főimpulzus az előimpulzus által keltett plazmával hat kölcsön. Az előimpulzusok és a főimpulzus intenzitásarányának (kontrasztjának) javítása (az előimpulzus intenzitásának ionizációs/plazmakeltési küszöb alatt tartása) az egyik legfontosabb feladat a nagyintenzitású lézerrendszerek kutatás-fejlesztésében. Jelen kutatás célja új, elsődlegesen KrF excimer erősítőkön alapuló nagyintenzitású lézerrendszerek idő- és térbeli kontrasztját javító technikák kifejlesztése és lézerrendszerekbe történő integrálása. Optikai ismeretek, kísérleti affinitás.
Kísérleti Fizikai Tanszék. Prof. Dr. Szatmári Sándor expphys@physx.u-szeged.hu X-ray preionization in KrF excimer amplifiers The increase of the cross-section of discharged pumped KrF excimer amplifiers is the ultimate method to have access to J class UV short pulses. Former studies on the preionization showed that X-ray preionization-based design is superior over the UV spark-preionized design. The fast recombination of the ions in the KrF mixture (halogen attachment) requires short and intense X-ray preionization pulse. Cold cathode X-ray gun design allows to insert preionization inside the discharge chamber. This “internal” X-ray preionization allows to influence the geometry of the discharge not only by the shape of the electrodes, but by proper positioning of the X-ray guns. The main goal of this research is to identify the practical consequences and to realize of such a discharge design. Skills in electronics, laboratory experiments
MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport Prof. Dr. Bozóki Zoltán zbozoki@physx.u-szeged.hu
Hétfő 10:00-11:00
Porózus anyagokon elvégzett gáztranszport mérések elméleti modellezése A MOL NyRt-vel együttműködve vizsgáljuk kőzetek gázáteresztőképességét különböző mérési elrendezésekben. A szakirodalom szerint a mért folyamatok többféleképpen modellezhetők, ezért vizsgálni kell, hogy melyik modell a legmegfelelőbb, illetve, hogy a mérésekből milyen következtetések vonhatók le a valós tárolói folyamatokra. Számítógépes modellezés. (Angol nyelvtudás) 
MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport Prof. Dr. Bozóki Zoltán zbozoki@physx.u-szeged.hu
Hétfő 10:00-11:00
Kipufogógázok valós idejű, szelektív mérésére alkalmas műszer fejlesztése Együttműködésben egy német autógyárral, olyan fotoakusztikus elvű mérőműszereket fejlesztünk, melyek akár motortesztpadon, akár gépjárműbe integrálva alkalmasak a kibocsátott gázok valós idejű koncentrációjának mérésére. Jó gyakorlati érzék. Méréstechnikai és programozási ismeretek. Angol vagy/és német.
MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport Dr. Szabó Anna aszabo@titan.physx.u-szeged.hu Fotoakusztikus módszer fejlesztése földgázipari alkalmazásokhoz A Hobre Laser Techonolgy Kft.-vel együttműködve vizsgáljuk azokat a jelenségeket, mérési módszereket, alkatrészeket, melyek lehetővé teszik a fotoakusztikus módszer földgázipari alkalmazása során a mérési pontosság növelését, a jel/zaj viszony javítását. Jó gyakorlati érzék. Méréstechnikai és programozási ismeretek. Angol nyelv
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Budai Judit jbudai@titan.physx.u-szeged.hu Termálisan növesztett SiO2 rétegek depolarizációjának vizsgálata Az interferencia erősítés alkalmazása során a vizsgálandó vékonyréteget leggyakrabban Si hordozóra termálisan növesztett SiO2 segédrétegre választják le. Ilyen szerkezetben vizsgálva a vékonyréteget, az ellipszometriai mérések kiértékelése a spektrumban megjelenő interferencia oszcillációk miatt pontosabb lesz. Megfigyeléseink szerint azonban az elméletileg vártnál nagyobb depolarizáció mérhető ilyen mintákon, amely megnehezíti a pontos kiértékelést. A depolarizáció hátterében várhatóan a SiO2 rétegek vastagság inhomogenitása áll. A nyári szakmai gyakorlat feladata ennek a depolarizációnak a felderítése mikrokristályos Si lemezeken növesztett oxid rétegek vizsgálata révén. A mérési módszer megértéséhez alapos hullámtan és optikai ismeretek, a szakirodalom feldolgozásához angolnyelv-tudás szükséges.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Csete Mária mcsete@physx.u-szeged.hu Egy-foton források plazmonikus erősítése A szakmai gyakorlat keretében a hallgató megismerkedik gyémánt színcentrumok típusaival, és részt vesz a fényerősítésre alkalmas kettős rezonanciát mutató individuális és periodikus plazmonikus struktúrák COMSOL modellezésében.  alapvető számítógépes felhasználói ismeretek szükségesek, angol nyelvtudás előnyt jelent
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Csete Mária mcsete@physx.u-szeged.hu Nemklasszikus fény generálása plazmonikus rezonátorokkal A szakmai gyakorlat keretében a hallgató megismerkedik plazmonikus rezonátortípusokkal, és részt vesz a rezonátorok jósági tényezőjének, valamint a fényerősítés, visszacsatolás és kicsatolás hatásfokának maximalizálása céljából folytatott COMSOL modellezésekben. alapvető számítógépes felhasználói ismeretek szükségesek,  angol nyelvtudás előnyt jelent
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Csete Mária mcsete@physx.u-szeged.hu Plazmonikus bio-szenzorizáció A szakmai gyakorlat keretében a hallgató megismerkedik a bio-platformokként alkalmazható plazmonikus nanorendszerek (nano-rudak, mag-héj szerkezetek, ötvözet nano-részecskék), periodikus és komplex mintázatok spektrális és közeltérbel hatásaival, részt vesz a bio-molekulák hatékonyabb detektálására alkalmas szenzorok COMSOL modellezésében. A kísérleti viszgálatok során lehetőség van különböző mikroszkópiai és felületi plazmon rezonancia spektroszkópia módszerek elsajátítására. alapvető számítógépes ismeretek, angol nyelvtudás előnyt jelent, ötvözhető az elméleti és kísérleti munka, laboratóriumi, spektroszkópia és mikroszkópia alapismeretek előnyt jelentenek
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Csete Mária mcsete@physx.u-szeged.hu Plazmonikus fotodetektálás A szakmai gyakorlat keretében a hallgató megismerkedik az  egyfoton detektorok hatásfokának javítására alkalmas plazmonikus struktúra típusokkal, és részt vesz a kódolt kvantuminformáció kiolvasására alkalmas detektorok COMSOL modellezésében.  alapvető számítógépes felhasználói ismeretek szükségesek, angol nyelvtudás előnyt jelent
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Csete Mária mcsete@physx.u-szeged.hu FEM és FDTD az elektrodinamikában A szakmai gyakorlat keretében a hallgató megismerkedik a FEM és FDTD módszerekkel a Jin és a Taflove könyvek alapján, és azok speciális alkalmazásaival az alapvető jelenségeket demonstráló oktatói anyagok alapján.  alapvető számítógépes ismeretek szükségesek, angol nyelvtudás előnyt jelent 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Erdélyi Miklós meerdelyi@gmail.com nagy térbeli feloldású optikai mikroszkópia A hallgató megismerkedik a lokalizációs mikrozkópia alapjaival és többszínű leképezés esetén vizsgálja a laterális kromatikus hiba kiküszöbölésének lehetőségeit. Nem szükséges, de előnyt jelent: Matlab ismerete
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Horváth Zoltán Béke ép 46-os szoba, z.horvath@physx.u-szeged.hu Rezgések összeadását szemléltető program készítése Azonos irányú és egymásra merőleges harmonikus rezgések összegét szemléltető windows alatt futó grafikus program írása. Forgó vektoros szemléltetés. A számolás paramétereit a szokásos windows kezelői kontrollokkal lehet állítani.  C# programozási nyelv. Hullámtan és optika kurzus, trigonometrikus függvények ismerete.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Horváth Zoltán Béke ép 46-os szoba, z.horvath@physx.u-szeged.hu Rezgések Fourier-féle felbontását szemléltető program készítése Egérrel rejzolt tetszőleges alakú jel, illetve előre definiált rezgések Fourier-felbontásának szemléltető grafikus program írása. A spketrum grafikus szemléltetése. A program interaktív, azaz a paraméterek windows felhasználói kontrollokkal változtathatók. C# programozási nyelv. Hullámtan és optika kurzus, trigonometrikus függvények ismerete. Kalkulus kurzus. 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Horváth Zoltán Béke ép 46-os szoba, z.horvath@physx.u-szeged.hu Hullámok terjedését szemléltető program program készítése Haladó terjedésének szemléltetése. Szabad és rögzített visszaverődő hullámok szemléltetése, A diszperzió hullámokterjedésére gyakorolt hatásának szemléltetése. A program interaktív, azaz a paraméterek windows felhasználói kontrollokkal változtathatók. C# programozási nyelv. Hullámtan és optika kurzus, trigonometrikus függvények ismerete.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Kovács Attila Pál a.p.kovacs@physx.u-szeged.hu Femtoszekundumos optikai modellszámítások Pythonban A nyári gyakorlat során a hallgató feladata, hogy femtoszekundumos lézerimpulzusok időbeli alakjának az üveglemezen, kettősen törő lemezen való keresztülhaladása során fellépő változásait modellezze Python programozási nyelven.  angol nyelvismeret és programozási ismeretek  előnyt jelentenek 
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Szalai Tamás szaszi@titan.physx.u-szeged.hu (megbeszélés e-mailben egyeztetett időpontban) Szupernóvák színképeinek összehasonlító elemzése A témát választó hallgató(k) feladata különböző típusú szupernóvák színképeinek internetes adatbázisokból történő összegyűjtése, valamint azok összehasonlító elemzése kész szoftverek és egyszerű programozási technikák alkalmazása révén. A témát maximum 2 hallgató választhatja. Mechanika, Hullámtan és optika, Informatika a fizikában és Csillagászati megfigyelések kurzusok teljesítése. UNIX operációs rendszer ismerete, alapvető programozási készségek és alapszintű angol nyelvtudás szükséges.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Vinkó József vinko@titan.physx.u-szeged.hu Csillagászati fotometria CCD-kamerával Távcsőkezelés, CCD-képfeldolgozás és apertúra-fotometria alapjai Hullámtan és optika, Informatika a fizikában és Csillagászati megfigyelések kurzusok teljesítése. UNIX operációs rendszer ismerete, alapvető programozási készségek és alapszintű angol nyelvtudás szükséges.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Vinkó József vinko@titan.physx.u-szeged.hu Csillagászati spektroszkópia Csillagok és galaxisok mért és elméleti spektrumainak összehasonlítása, spektrálklasszifikáció Hullámtan és optika, Informatika a fizikában és Csillagászati megfigyelések kurzusok teljesítése. UNIX operációs rendszer ismerete, alapvető programozási készségek és alapszintű angol nyelvtudás szükséges.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Vinkó József vinko@titan.physx.u-szeged.hu Extragalaktikus távolságmérés Egyszerű távolságmérési eljárások kipróbálása a NED adatbázisból kinyerhető adatok alapján Hullámtan és optika, Informatika a fizikában és Csillagászati megfigyelések kurzusok teljesítése. UNIX operációs rendszer ismerete, alapvető programozási készségek és alapszintű angol nyelvtudás szükséges.
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Ajtai Tibor Simon Károly A.  simonk@titan.physx.u-szeged.hu Aeroszolmérő műszerek adatszinkronizációja, jelfeldolgozás A szakmai gyakorlat során a hallgató megismerkedik a kutatócsoport aeroszol laboratóriumában található mérőműszerekkel, azok vezérlésével és a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel. LabVIEW programozási nyelv, National Instruments elektronikák
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Geretovszky Zsolt gero@physx.u-szeged.hu, szerda 13-14 Fém nanorészecskék előállítása szikrakisüléses nanorészecske generátorban Az ún. szikrakisüléses nanorészecske generátorokban kontrollált gázkörnyezetben nagyfeszültségű és -áramú elektromos szikrákat hozunk létre két elektród között. A szikrázás hatására az elektródok között létrejövő plazma a környező gáz és az elektródanyag részecskéit egyaránt tartalmazza. Az anyagfelhő lehűlése során gázfázisban diszpergált nanorészecskék keletkeznek. A szakmai gyakorlat során azt vizsgáljuk, hogy különböző anyagú fém elektródokból (pl. Au, Cu, Ni, Ag, Zn) milyen mérettartományban állíthatók elő nanorészecskék, illetve az előállított részecskék méretét és tulajdonságait hogyan befolyásolják a kísérleti körülmények, mint pl. töltőáram, szikraköz mérete, az alkalmazott gázkörnyezet (pl. N2, Ar), illetve az áramlási geometria (pl. keresztirányú, koaxiális, vegyes). angol nyelvű szakirodalom önálló feldolgozása, kísérleti munka iránti affinitás
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Geretovszky Zsolt gero@physx.u-szeged.hu, szerda 13-14 Összetett nanorendszerek létrehozása szikrakisüléses nanorészecske generátorban Az ún. szikrakisüléses nanorészecske generátorokban kontrollált gázkörnyezetben nagyfeszültségű és -áramú elektromos szikrákat hozunk létre két elektród között. A szikrázás hatására az elektródok között létrejövő plazma a környező gáz és az elektródanyag részecskéit egyaránt tartalmazza. Az anyagfelhő lehűlése során gázfázisban diszpergált nanorészecskék keletkeznek. A szakmai gyakorlat során megvizsgáljuk, hogy eltérő anyagú fém elektródok, illetve egy másik aeroszol, vagy reaktív gáz hozzákeverésével milyen körülmények között állíthatók elő ötvözet és vegyület nanorészecskék, illetve kétkomponensű kompozit, mag-héj szerkezetű, vagy dekorált nanorészecskék.  angol nyelvű szakirodalom önálló feldolgozása, kísérleti munka iránti affinitás
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Dr. Geretovszky Zsolt gero@physx.u-szeged.hu, szerda 13-14 „Nagy” nanorészecskék keltése elektromos kisüléssel A szikrakisüléses nanorészecske generátorokban kontrollált gázkörnyezetben végzett szikráztatás hatására az elektródok között egy olyan plazma jön létre, mely a környező gáz és az elektródanyag részecskéit egyaránt tartalmazza. A hűlési fázisban az anyagfelhőből gázfázisban diszpergált nanorészecskék keletkeznek. A tipikus (aggregátum) méretek fémek esetén 100 nm alatt maradnak. A szakmai gyakorlat során megvizsgáljuk, hogy szén elektródok alkalmazása esetén szikráztatással előállíthatók-e 100 nm-nél nagyobb részecskék. Általában a részecske-méret szintén növelhető, ha szikrakisülés helyett ívkisülést alkalmazunk, ezért a gyakorlaton egy ív alapú generátor tervezésével és építésével is foglalkozunk majd. angol nyelvű szakirodalom önálló feldolgozása, kísérleti munka iránti affinitás
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Prof. Dr. Maróti Péter pmaroti@sol.cc.u-szeged.hu Fény-indukált jelenségek baktériumokban és fehérjékben A mikroorganizmusok működését nyomon lehet követni fénnyel kiváltott változások mérésével. Mi elsősorban a(z) (ultra)gyors  fényelnyelés (abszorpció) és a fényemisszió (fluoreszcencia) detektálásával foglalkozunk, és ehhez kívánunk lehetőséget biztosítani az érdeklődő hallgatók számára.  Előnyben vannak azok a hallgatók, akik a biofizika alapkurzust elvégezték.