Ketskeméty István (1927-2007)
Ketskeméty István Budó Ágoston legközelebbi, legeredményesebb munkatársa volt. Az 1954-tôl kezdôdô szekunder lumineszcencia-kutatások az ô kezdeményezésére indulnak el, és tevékeny részvételével a mai napig az egyik tudományos profilt jelentik Szegeden. Az ebben a témában elért eredmények a lumineszcencia fenomenológiai elméletének alapvetô tételei. Az 1950-es évek második felében a keverékoldatok lumineszcenciájával, majd a molekulák közötti energiaátadással foglalkozik, késôbb - a 60-as évek elején - a fluoreszkáló oldatok energia-hatásfokának felsô korlátjára vonatkozó termodinamikai meggondolásai keltenek élénk nemzetközi visszhangot. Ebben a munkában nagy részt vállalt Farkas Éva is. "A molekuláris lumineszcencia fizikai alapjai, különös tekintettel a fluoreszcencia-jellemzôk meghatározására és azok közötti kapcsolatokra" címû akadémiai doktori disszertációját 1964-ben védte meg. A legutóbbi idôben Ketskeméty István kutatásainak fô területe a lumineszcencia hatásfokának vizsgálata és a bikromatikus lézerfestékek spektroszkópiai tanulmányozása volt.
Mindemellett évtizedeken keresztül oktatta a fizikus hallgatókat és fizika szakos tanárjelölteket, - engedtessék meg a szubjektív hangvétel az egykori hallgatónak (a szerzõ: Farkas Zsuzsa) - páratlan szakmai igényességgel, aprólékossággal, precizitással és hallatlanul finom humorérzékkel.
1966-ban lézervizsgálatokat kezdeményezett a tanszéken.
Az általa vezetett kutatócsoportban nôtt fel az a fizikusgárda, akik ma már Bor Zsolt akadémikus vezetésével professzionális szinten végzik a lézervizsgálatokat.

A klasszikus lumineszcencia-kutatások folytatása mellett az elért eredmények és az összegyûlt tapasztalatok új tudományterületek felé történô elmozdulásra nyújtottak lehetôséget. Az egyik ezek közül a lumineszcencia alkalmazása a biológiában, különösen a fotoszintézis területén. Az ezirányú kutatások 1969-ben, a Biofizikai Tanszék Szalay László professzor vezetésével történô megalakításával teljesedhettek ki.