Ortvay Rudolf (1885-1945)
Ortvay Rudolf Farkas Gyula tanítványa volt a kolozsvári egyetemen. Életútjáról és tudományos munkásságáról részletesen olvashatunk a Fizikai Szemle 1985. évi 5. számában, amely Ortvay Rudolf születésének 100. évfordulója alkalmából több cikkben emlékezik a nagy fizikusra. Ortvay Rudolf élete hosszú ideig összeforr a Ferencz József-Tudományegyetemmel.
Egyetemi tanulmányait Göttingenben fejezi be, ahol abban az idôben elsôsorban a matematika felülmúlhatatlan - Hilbert, Minkovsky, Félix Klein hatása végigkísérik Ortvayt egész pályáján. 1909-ben Tangl professzor meghívására Kolozsvárra megy asszisztensnek. A tanári munka mellett a folyadékok dielektromos állandója nyomásfüggésével foglalkozik. Ebbôl írja doktori disszertációját, de érdeklôdése az elméleti fizikához húzza. Ösztöndíjjal Zürichben Debye mellett, majd Münchenben Sommerfeld mellett dolgozik. 1915-ben magántanári kinevezést kap, és ugyanebben az évben a nyugdíjbavonuló Farkas Gyula helyére nevezik ki nyilvános rendkívüli tanárnak a Ferencz József Tudományegyetemen. Az egyetemmel ô is Pestre költözik.
1920. ôszén nyilvános rendes tanár lesz, Szegeden az Egyetem megnyitásától, 1921-tôl látja el az Elméleti Fizikai Intézet vezetôi teendôit. Kezdetben nem adja fel budapesti lakását, ingázik a két város között, de mind több szállal kötôdik a szegedi egyetem életéhez. Az 1923-24-es tanévben a Matematikai és Természettudományi Kar dékánja lesz. 1924. és 1927. között ô szerkeszti a szegedi Acta természettudományi értekezéseit.
Oktatói munkásságának legjelentôsebb fejezete Szegeden a "Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe" című elôadássorozata. Az elôadások anyagát könyv formában is megjelentette, sôt akadémiai székfoglalójául is ennek a könyvnek az ismertetését választotta 1925-ben.
Szegedi működése 1928-ban szakad meg, amikor a budapesti Elméleti Fizikai Intézet igazgatója lesz, Fröhlich Izidor helyén. A munkát ott folytatja, ahol abbahagyta Szegeden, de a budapesti egyetem helyzetébôl következôen jóval több lehetôség birtokában, tovább alapozza a korszerű magyar elméleti fizikát.