Széll Kálmán (1884-1952)
Széll Kálmán - aki 1940-tôl haláláig vezeti az Elméleti Fizikai Tanszéket - a tudományos pályáját a hazai és külföldi egyetemeken folytatott tanulmányainak befejezése után, 1910-ben kezdte meg azoknak a részletes vizsgálatoknak a közzétételével, amelyeket a termoelektromos jelenségek termodinamikai kapcsolatainak felderítése terén végzett. Kutatómunkáját ezután két és fél évtizdes gimnáziumi tanári tevékenysége közben is rendszeresen folytatta. Fôleg a statisztikai mechanika diszciplínája kötötte le érdeklôdését, s számos figyelemreméltó eredményt tartalmazó dolgozata jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban a gázok és a sugárzás energiaingadozásairól, valamint a két- és többatomos gázok rotációs és rezgési entrópiájáról.
Miután 1936-ban egyetemi szakelôadóvá, majd egyetemi tanárrá nevezték ki, elsôrendű feladatának tartotta az elméleti fizika csaknem egész területét felölelô elôadásainak gondos kidolgozását. A nagy felelôsséget és elfoglaltságot jelentô egyetemi oktatással párhuzamosan végezte tudományos kutatásait, nevezetesen, több tanulmányban foglalkozott a gázoknak az újabb kvantumstatisztika szerinti viselkedésével, tragikus halála elôtt pedig a kritikus ingadozások elméletérôl szóló munkájának befejezésén dolgozott.
Mint intézeti igazgató, intézetének minden problémájával gonddal és szerettel foglalkozott. Fáradságot és energiát nem kímélve járt utána minden olyan kérdésnek, amelytôl intézetének továbbfejlôdését és ezen keresztül az oktató- és kutatómunka színvonalának további javítását remélte.
De nemcsak mint tudományos kutató, mint a statisztikai fizika elismerten kiváló művelôje, és nemcsak mint a tudomány fejlôdésével az elôadásaiban is lépést tartó, hallgatóit mindenben segítô és támogató professzor szerzett magának nagy érdemeket, hanem mint a tudomány eredményeinek lelkes ismertetôje, szélesebb körökhöz szóló közvetítôje is. Mintegy harminc tudományos dolgozaton kívül számos ismeretterjesztô közleményt írt és sok ilyen tárgyú elôadást is tartott a fizika aktuális eredményeirôl.