Szegedi Tudományegyetem
Fizika Doktori Iskola
vezető: Dr. Szabó Gábor akadémikus

Doktori szigorlati főtárgyak

Általános relativitáselmélet és kozmológia
Asztrofizika
Atom- és molekulafizika
Biofizika
Kvantummechanika
Lézerfizika, nemlineáris optika
Modern fizikai mérőmódszerek

Optika
Spektroszkópia
Statisztikus fizika
Szilárdtestfizika
Radiológiai diagnosztika
Orvosi képfeldolgozás
Nukleáris medicina
Doktori szigorlati melléktárgyak

Akusztika
Gyakorlati lézertípusok
Lézerparaméterek mérési módszerei, lézeres mérõmódszerek
Lézeres felületmegmunkálás
Kristályoptika
Fotoakusztikus spektroszkópia és alkalmazásai a környezetvédelemben
Kvantumoptika
Kvantumrendszerek szabályozása
Modern optika
Molekuláris lumineszcencia
Mesterséges neuronhálók alkalmazása a fizikában
Lézerspektroszkópia
Ultrarövid fényimpulzusok generálása és mérése
Lézerek alkalmazásai a biológiában és az orvostudományban
Lézerek alkalmazásai a környezetvédelemben
Félvezetõk fizikája
Kísérleti módszerek a szilárdtestfizikában
Elméleti szilárdtestfizika
Nagyintenzitású lézerek és alkalmazásaik
Lézerfény-anyag kölcsönhatás, nemegyensúlyi folyamatok
Zaj fizikai rendszerekben
A fizikai kísérletezés modern módszerei
Kvantumkémia
A kvantummechanikai többtestprobléma modern módszerei
Fázisátalakulások és kritikus jelenségek
Számítógépes fizika
Atomi ütközési folyamatok
Polimerek fizikája
Mágneses rezonancia spektroszkópia
Fluoreszencia spektroszkópia
Molekuladinamika
Számítógépes molekulamodellezés
Mérési eredmények kiértékelése
Matematikai modellek
Sugárbiológia
Sugárvédelem
A hagyományos röntgendiagnosztika módszerei
Az ultrahangos képalkotás alapjai és diagnosztikai alkalmazása
A computer tomográfia és diagnosztikai alkalmazása
Az MR képalkotás fizikája
Intervenciós radiológiai módszerek
In vivo nukleáris medicinai eljárások (inkluzíve SPECT)
A PET fizikája, alkalmazása, kvantitatív értékelési módszerei
Izotópterápia - dozimetria
Radiológiai képfeldolgozás (H, CT)
Nukleáris medicinai képfeldolgozás (SPECT, PET)
MR képfeldolgozás (spektroszkópia)
Egyéb orvosi képfeldolgozás (thermográfia, impedancia tomográfia)
Számítógépes hálózatok (PACS)
Orvosi képformátum szabványok


A Biofizika főtárgy mellé választható melléktárgyak

Biomolekulák spektroszkópiája
Fizikai kémia
Biokémia
Növényi biokémia
Növényélettan
Élettan
Genetika
Fotoszintézis
Bioenergetika
Izmok biofizikája
Sportteljesítmények biofizikája
Képalkotó eljárások az orvosi diagnosztikában
Radiológiai méréstechnika
Izotópdiagnosztikai méréstechnika
Fizikai vizsgálati módszerek az élelmiszeriparban
Környezeti ártalmak biofizikája és környezetvédelem


További melléktárgyak választhatók a főtárgyak részanyagaiból, illetve az aktuális kurzusanyagokból, melyeket a programtanács jelöl ki a disszertáció témakörének megfelelően.