címer  
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport
 
 English version
 
 
 


A fizikus mesterszak  

 

A mesterszak megnevezése: Fizikus mesterszak
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles fizikus
Az oklevélben megjeleníthető szakirányok megnevezése:
            alkalmazott fizika, informatikus fizika
Képzési idő: 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120
Tanóra (oktató közreműködését igénylő tanulmányi idő):
            1515 óra (nappali képzésben), 433 óra (levelező képzésben)
A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

a) Általános természettudományi kompetenciák
A mesterképzésben fokozatot szerezhet, akia képzés során bizonyította, hogy:

 • felkészült az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására a szakterületén, és munkája során képes magas szintű tudásának felhasználására,
 • alkalmas az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére;
 • adatgyűjtés, előkészítés, az adatrögzítés és feldolgozáshoz rendelkezik a megfelelő technikákkal beleéretve a terepi és laboratóriumi módszereket is,
 • képes a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat sorozaton keresztül,
 • ismeri saját kutatásaihoz vagy munkájához szükséges, széles körben alkalmazható technikákat; képes ezek alkalmazására, komplex szakmai kérdések kezelésére,
 • képes a szakterületén a tudományos kutatások és a különböző módszerek, felmerülő új problémák, új jelenségek kritikai értékelésére, önálló kritika megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
 • magas színvonalon képes üzemeltetni a természeti törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari, informatikai és mérési rendszereket,
 • ismeretei és természettudományos szemléletmódja segítségével képes a szakmához kapcsolódó tudományos problémákat a nem szakemberek számára érthetően megfogalmazni és képviselni, a csak részben feltárt vagy ellentmondásos kérdéseket elemezni, majd következtetéseit hatékony kommunikálni, szakszerűen ismertetni,
 • eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelő absztrakcióval rendelkezik a szakterületén a megszerzett ismeretek alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában, így tudományágat átfogó, interdiszciplináris kutató-fejlesztői csoportban való munkára alkalmas,
 • rendszeres szakmai önképzéssel képes az új természettudományi eredményeket feldolgozni és munkája során alkotó módon alkalmazni,
 • képesek tanulmányaikat doktori képzésben folytatni.

b) A képzés eredményeként elvárt szakmai kompetenciák:
A fizikus mesterképzés során a hallgatók tudományos igényű ismereteket szereznek a fizika és alkalmazásai területén. Rendelkeznek a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges nyelvismerettel. A mesterdiploma birtokában:

 • Fizikai ismereteik átfogóak az alapvető fizikai jelenségek, törvényszerűségek területén, a fizika egyes területein tudásuk elmélyült.
 • Ismerik és alkalmazni képesek a fizikai jelenségek és problémák vizsgálatához szükséges  matematikai, informatikai és kísérleti technikákat és módszereket.
 • Alkalmasak a jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére.
 • Magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényekre és csúcstechnológiai háttérre alapozott ipari, informatikai és mérési rendszereket.
 • Képesek az informatika széleskörű használatára, az informatika fizikát érintő szakterületeinek művelésére.
 • Szakmai ismereteik, korszerű természettudományos szemléletmódjuk és általános műveltségük segítségével képesek a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémákat a nem szakemberek számára érthetően megfogalmazni és a társadalom nyilvánossága előtt képviselni.
 • Képesek a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével önálló és irányító munkaköröket betölteni a fizika tudományos eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken is (szakigazgatás, környezetvédelem stb.).
 • Szakmai munkája során kezdeményezőek. Fizikai tudásuk alapján sikeresen elemzik és értékelik a folyamatosan megoldandó új problémákat, helyzeteket.

 

 

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

– alapozó ismeretkörök: 12 kredit

matematika, informatika, méréstechnika, gazdasági és menedzsment ismeretek

– szakmai törzsanyag: 25 kredit

atomok és molekulák fizikája, kondenzált anyagok fizikája, mag- és részecskefizika, statisztikus fizika, fizikai laboratórium

– Differenciált szakmai ismeretek:
a) kötelező ismeretkörök 11 kredit
            haladó szintű laboratórium, szilárdtestfizika

b) kötelezően választható ismeretkörök: min 30 kredit

i) szakirány nélkül: a felsorolt modulokból legalább kettőt választva minimum 30 kredit teljesítése kötelező. Egy modulból minimum 5 kreditnyi tárgyat kell teljesíteni. Azoknak, akik valamely kötelező tárgyat már az alapképzésben teljesítettek, a min. 30 kredithatár az előre teljesített tárgyak kreditértékével magasabb.

ii) szakirány választása esetén:
Alkalmazott fizika szakirány.
A felsorolt témakörökből mindegyikéből legalább 4 kredit teljesítése kötelező: Anyagtudomány, szilárdtestfizika, felület- és vékonyrétegfizika, optika és optoelektronika, lézerfizika és fényforrások, nanofizika.

            Informatikus fizika szakirány:
Fizikai alkalmazások, elektronika min. 4 kredit, számítógépes szimulációk min 8 kredit, informatika min. 12 kredit.

c) Kötelezően választható egyéb szakmai tárgy: min. 6 kredit

– Szabadon választható tárgyak: 6 kredit

–Diplomamunka: 30 kredit

Nyelvi követelmények:
Az oklevél kiadásának feltétele C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

 

 
 
 
HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Utolsó frissítés: 2010. jan. 5.