címer  
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport
 
 English version
 
 
 


Az SZTE TTIK Fizikus mesterszak felvételi rendjének szabályzata (2009-től)  

 

1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Fizika BSc alapszakot végzettek,
b) alap- vagy mesterfokozatot adó szakot, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű szakot végzettek, akik rendelkeznek (vagy a felvételi elbeszélgetés időpontjáig rendelkezni fognak) összesen legalább 65 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal az alábbi tárgykörökben:
            Fizika (min. 20 kredit): fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika,
            Matematika/informatika (min. 18 kredit, ebből matematika min. 10 kredit): matematika, informatika/CAD, programozás, számítástechnika,
            Egyéb természettudományos ismeretek (min. 15 kredit): kémia, anyagtudomány, nukleáris, környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika.
A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra=1 kredit értékben történik.

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:

  • a leckekönyv teljes másolata,
  • az oklevél másolata (kivéve ha a tárgyévben végez).

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzők felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.

 

2. A jelentkezés elfogadása:

Az intézmény a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a jelentkező a jelentkezési feltételeknek eleget tesz-e, és értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, és szóbeli elbeszélgetésre hívja be. A jelentkezés elfogadása esetén 2008. július 10-ig kell benyújtani a 3. pontban részletezett felvételi pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat, továbbá egy max. 2 oldalas írott anyagot (kiküldött szempontok alapján elkészített szakmai önéletrajzot és motivációs levelet). Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetében, vagy a http://felvi.hu oldalakon.

 

3. A felvételi lebonyolítása és a pontszám kiszámításának módja:

A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi pontszámuk alapján történik, a megszerezhető felvételi pontszám összesen maximum 100 pont.
A jelentkező felvételi pontszáma a korábbi ismeretekre kiszámított pontszám, az oklevélre adott pontszám, a többletpontok, a szóbelire kapott pontszám és az esetleges előnyben részesítés pontszámának összege.
3.1 Korábbi szakmai ismeretek beszámítása (maximum 65 pont)

  • Minden jelentkezőnek egy jegyzékben fel kell sorolnia, hogy a felvételinél mely tárgyakat kívánja elfogadtatni, illetve a pontszámításnál beszámíttatni, megadva az ismeretkört, az elfogadás alapjául szolgáló teljesített tárgy (tárgyak) nevét, óraszámát, kreditértékét és a tárgyra kapott jegyet.
  • • A jegyzékhez mellékelni kell a hivatkozott tárgyak tematikáit (a kibocsátó intézmény által hitelesítve) és a tárgyak teljesítését igazoló index másolatát. SZTE TTK tárgyak esetében a tematikákat nem szükséges mellékelni.
  • A figyelembe vehető ismeretkörök:

Fizika; maximum 50 kredit: mechanika, hullámok és optika, termodinamika és statisztikus fizika, elektromágnesség, relativitáselmélet, atomfizika, kvantumfizika, kondenzált anyagok fizikája, mag- és részecskefizika, biofizika, geofizika, asztrofizika, fizikai laboratóriumok (az utóbbiból max. 10 kredit).
Matematika, informatika és egyéb műszaki és természettudományos ismeretek; maximum 15 kredit.

A jelentkező korábbi ismereteire adható pontszámot a fentiek szerint figyelembe vehető ismeretkörökhöz tartozó legfeljebb 65 kreditnyi tárgyak jegyeinek kredittel súlyozott összege adja: Σ[(tantárgy jegye)·(tantárgy kreditértéke)] / 5.
Azoknál, akiknél a figyelembe vehető ismeretkör kevesebb, mint 65 kredit, szintén az előzőek szerint történik a korábbi ismeretekre adható pontszám kiszámítása.
A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra=1 kredit értékben történik.

3.2 Az oklevél beszámítása (maximum 15 pont)
A jelentkező oklevelének minősítése után adható pontszám: az oklevél érdemjegye szorozva 3-mal.

3.3 Többletpontokból maximum 10 pont szerezhető az alábbiak szerint:
Szakmai oktatási tevékenység után maximum 10 pont adható.
Demonstrátorság pontozása félévenként maximum 5 pont, de összesen maximum 10 pont.
Országos szinten meghirdetett versenyeken való részvétel maximális pontszáma 10.
Pl. Eötvös-, Ortvay-versenyen elért helyezés vagy dicséret esetén maximum 10 pont.
Szakmai publikációs tevékenységek után maximum 10 pont adható.
Konferencia előadás / poszter / absztrakt (külföldi vagy magyar, de nem TDK, OTDK), nyomtatásban megjelent dolgozat (szakmai illetve nem szakmai lapban).
Tudományos Diákköri tevékenységért maximum 10 pont szerezhető:
Helyi TDK-n illetve OTDK-n bemutatott dolgozat.

3.4 Szóbeli elbeszélgetés (maximum 10 pont)
Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott dokumentumok eredetijét. A beküldött motivációs levél és a beszélgetés alapján a felvételi bizottság egyedileg értékel.

3.5 Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján
A 237/2006. (XI. 27.) Korm.r. 21.§-ban említett esetekben összesen legfeljebb 8 többletpont adható.

 

 
 
 
HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Utolsó frissítés: 2010. jan. 5.