Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. A küszöb feletti ionizáció esetén a vivő-burkoló fázisra való érzékenység függ-e az elektronok energiájától, és ha igen milyen energiájú elektronok érzékenyek vivő-burkoló fázisra?

Nem számít az elektronok energiája akármekkora energiájú elektronokkal ki lehet mutatni.

Ebben a jelenségben nem lehet kimutatni.

A kis energiájú elektronok.

A nagyenergiájú elektronok.


Feleletválasztós teszt

2. A magasrendű felharmonikuskeltés teljes kvantummechanikai leírásának Schrödinger-egyenletében milyen potenciális  energiatag(ok) lép(nek) fel?

Atomi potenciál, illetve a lézertér elektromos tere miatt megjelenő potenciális energiatag. 

Csak az atomi potenciál.

Csak lézertér elektromos tere miatt megjelenő potenciális energiatag.

 Atomi potenciál illetve a lézertér elektromos tere, illetve a kívülről ráadott előfeszítés miatt megjelenő potenciális energiatag.


Feleletválasztós teszt

Mit jelent, hogy teljes rendszert alkotnak-e az ún. Volkov-állapotok?

Egy leképezést definiálnak.

Több leképezést definiálnak.

Lineárisan függetlenek és bázist alkotnak.

Lineárisan nem függetlenek.


Szókitöltős teszt

4. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Az indukált polarizáció időfüggésének szempontjából mi a különbség a perturbatív nemlineári optikai és az ún. erős-tér folyamatok között?

Az első esetben az indukált polarizációt instans módon határozza meg a közegben terjedő elektromos tere, a második esetben pedig az indukált a lézertér korábbi lefutásának egy hosszabb határozza meg. 

  
Feleletválasztós teszt

5. Milyen típusú mérési módszerrel lehet attoszekundumos impulzusok tényleges időbeli hosszát kimutatni?

Pumpa-próba típusú mérési módszerekkel. 

Optikai autokorrelációs módszerekkel

Egyszerű elektronikai jelfeldolgozó berendezésekkel (pl oszcilloszkóp).

Attoszekundumos impulzusoknál rövidebb impulzusok felhasználásával


Szókitöltős teszt

6 Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Hogyan zajlik le egy extrém ultraibolya impulzus által indukált Auger-folyamat? 

Az XUV impulzus egy elektront ionizál, aminek a helyét egy energiaszinten lévő elektron tölti be. Az így felszabaduló energia egy további, Auger-elektron ionizálására fordítódik a  

  
Feleletválasztós teszt

7. A magasrendű felharmonikusspektrum mely részéből állítható elő attoszekundumos egyesimpulzus? (Másnéven izolált attoszekundumos impulzus)

Csak a plató tartományból 

Csak a levágási tartományból. 

Mind a kettőből.

Az egész spektrum felhasználásával állítható csak elő izolált attoszekundumosimpulzus 


Feleletválasztós teszt

8. Hogyan állítható elő a dipólmomentum a Schrödinger-egyenlet megoldásaként kapott hullámfüggvényből?

A hullámfügvény négyzetének és a koordináta a szorzatának a térbeli integráljából. 

A hullámfügvény és a koordináta a szorzatának a térbeli integráljából.

A hullámfügvény és a koordináta négyzetének a szorzatából kapott mennyiség térbeli integráljából.

A hullámfügvény négyzetének és a koordináta négyzetének a szorzatából kapott mennyiség térbeli integráljából.


Feleletválasztós teszt

9. Milyen módszerekkel, illetve eszközökkel lehet közvetlenül kimérni lézerimpulzusok elektromos terének időbeli lefutását?

Optikai interferometrikus autokorrelációval

FROG-al, illetve SPIDER-rel

Elektronszórási kísérletekkel

Attoszekundumos spektroszkópiával, az attoszekundumos impulzus által ionizált elektron kinetikus energiájának lézertér általi módosításával, mely pl. repülési idő elektronspektrométerrel mérhető.