Kérdések

Feleletválasztós teszt

Mely mutató NEM jellemző a középértékre?

    

Számtani közép

Medián

Módusz

Terjedelem


Feleletválasztós teszt

A mintasokaság kiterjedését mely érték nem jellemezheti?

Tapasztalati szórás

Variációs együttható

Eloszlás

Terjedelem


Feleletválasztós teszt

Mi a valószínűségi változó?

Egy olyan függvény, ami az eseménytér elemi eseményeihez  természetes számot rendel hozzá.

Egy olyan függvény, ami az eseménytér elemi eseményeihez komplex számot rendel hozzá.

Egy olyan függvény, ami az eseménytér elemi eseményeihez valós számot rendel hozzá.

Egy olyan függvény, ami az eseménytér elemi eseményeihez racionális számot rendel hozzá.


Feleletválasztós teszt

4. Melyik tulajdonság NEM jellemző az F(x) eloszlásfüggvényre?

Mínusz végtelenben 0

Minden pontban jobbról folytonos

Plusz végtelenben 1

Monoton növekvő


Feleletválasztós teszt

5. A várható értékre vonatkozó állítások közül melyik HIBÁS?

A konstans szorzó nem emelhető ki a várható érték képzéséből.

Statisztikailag független változók szorzatának várható értéke a várható értékek szorzatával egyenlő.

A valószínűségi változók összegének várható értéke az egyes várható értékek összege

Az additív állandó kihozható a várható érték képzésből.


Feleletválasztós teszt

6. Hogyan definiálná a szórást?

Az a szám, amely körül a független megfigyelések mértani átlaga ingadozik.

Az a szám, amely körül a független megfigyelések számtani átlaga ingadozik.

ξ valószínűségi változó M(ξ) körüli ingadozásának négyzetes  középértéke.

A ξ valószínűségi változó M(ξ) körüli ingadozásának köbös  középértéke.


Feleletválasztós teszt

7. Mit nevezünk karakterisztikus függvénynek?

Az eloszlásfüggvény Fourier-transzformáltja

Független változók összegének szórásnégyzete

A sűrűségfüggvény Fourier-transzformáltja


Feleletválasztós teszt

8. Mikor beszélünk diszkrét egyenletes eloszlásról?

Két kimenetelű kísérlet esetén

Mikor a várható érték és a szórás is λ paraméter reciproka.

Mikor a felvehető értékek külön álló számok halmaza, mely számok ugyanolyan valószínűséggel adódnak.

Mikor egy 1 paraméteres folytonos eloszlásról beszélünk.


Feleletválasztós teszt

9. Hogyan kaphatunk Binomiális eloszlásból Poisson eloszlást?

A  mérések számával a mínusz végtelenbe tartunk, miközben az eloszlás várható értéke állandó marad.

n→∞ és p→0, de közben np λ állandó.


Feleletválasztós teszt

10. Milyen alkalmazási formáit ismeri a folytonos egyenletes eloszlásnak?

Monte Carlo szimuláció

Fotonszámláló detektorok holtidejének meghatározása.

Statisztikai modellek null-hipotézise

Az első és a harmadik válasz is helyes.