A lineáris elektrooptikai effektus

dia26

dia27

dia28

dia29