Alkalmazás: akusztooptikai amplitudómodulátor

dia20

dia21