Akusztooptika: Bragg-szórás

dia16

dia17

dia18

dia19