Skip navigation

3. Elektromágneses síkhullámok átlátszó közegben

Általános vektoriális síkhullám

Az előző fejezetben láttuk, hogy homogén, lineáris és izotróp közegben makroszkopikus töltések és áramok hiányában az elektromos és mágneses térerősség kielégíti a homogén hullámegyenletet, azaz a

      és      (3.1-2)

összefüggések állnak fel, amelyekben

 
(3.3)

a közegbeli fénysebesség, a vákuumbeli fénysebesség és nközegre jellemző abszolút törésmutató, a Maxwell-féle reláció szerint , ahol ε0 és μ0 rendre a vákuum, míg ε és μ a közeg relatív permittivitása valamint permeabilitása. Ha E(u) és H(u) tetszőleges vektorértékű függvények, melyek az u skalárváltozó szerint kétszer differenciálhatók, akkor az

    és         (3.4)

vektorok Descartes-féle komponensei - a skalárhullámoknál elmondottak alapján - megoldásai a skaláris hullámegyenletnek, így a 3.4. egyenlettel adott E és H megoldásai a 3.1. és 3.2. egyenleteknek, amelyről behelyettesítéssel is könnyen meggyőződhetünk. Ezek a hullámok vektoriális síkhullámok, mert az s-re merőleges síkban a térerősségek állandók, és azok a síkok melyben a térerősség egy adott állandó c sebességgel mozognak s irányba. Bár ezek a formulák hullámot reprezentálnak, azonban nem feltétlenül írnak le reális - azaz fizikailag megengedett - elektromágneses hullámot, mivel a 3.4. egyenlettel értelmezett E és H vektorok nem feltétlenül elégítik ki a Maxwell-egyenleteket is! Látjuk majd, hogy ehhez még további feltételek teljesülése szükséges. A következő alfejezetekben ezeket a feltételeket és következményeiket vizsgáljuk meg.