Skip navigation

A térmennyiségek viselkedése két közeg határfelületén

Bevezetés

A fény terjedése során gyakran előfordul, hogy a közeg optikai tulajdonsága egy határfelület mentén ugrásszerűen megváltozik. Ismert, hogy ilyenkor fényvisszaverődés és törés következik be. Számos optikai eszköz működésének a pontos leírásánál fontos a visszavert és az átmenő hullám amplitúdójának és fázisának az ismerete, a polarizációs viszonyok tisztázása. Ezen jelenségek elektromágneses fényelméleti leírásánál nagyon lényeges a térmennyiségek viselkedésének az ismerete a határfelületen való átlépéskor. A következő alfejezetben ezt a problémát vizsgáljuk meg.

Az elektromos eltolásra és a mágneses indukcióra vonatkozó feltételek

 

Gauss-henger

 

1.1. ábra. A felületre merőleges irányra vonatkozó határfeltételek vizsgálatánál alkalmazott henger.

Tegyük fel, hogy a két különböző tulajdonságú térrészt az - 1.1. ábrán látható módon - az F felület választja szét. Vegyünk fel a felület P pontja körül egy Δh magasságú, a felülettel párhuzamos K2 alap- és K1 fedőkörlapokkal határolt hengert. A henger és a felület kör metszetét K jelöli. Erre a H hengerre fogjuk alkalmazni a harmadik illetve a negyedik integrális Maxwell-féle egyenletet úgy, hogy a henger Δh magasságát nullához tartatjuk. Az IM-3 egyenlet bal oldalán lévő elektromos eltolás fluxusát három tag, a felső K1 körlapra vonatkozó Φ1, az alsó K2 körlapra vonatkozó Φ2 és a palástra vonatkozó ΦΔh fluxusok összegére bonthatjuk, és így a

eq_D_flux_GH

összefüggést kapjuk, ahol ρ a töltéssűrűség. Mivel az elektromos eltolás véges értékű, ezért a palástra vonatkozó fluxus eltűnik a henger magasságát minden határon túl csökkentve, hiszen az integrálási tartomány mértéke (a palást felülete) zérushoz tart. Így ΦΔh  0 ha Δ 0. A jobb oldalon lévő térfogati integrál - amely nem más mint a hengerben található töltés - pedig nyilván a P középpontú F felületen lévő K körlapon lévő felületi töltésmennyiségéhez tart, ha Δ 0. Így az IM-3 egyenletet a Δ 0 határátmenettel az

eq_D_flux_GHösszefüggésre vezet, ahol ρF a felületi töltéssűrűség. Átrendezéssel az

eq_D_flux_GH

formulát kapjuk. Mivel a K körlap tetszőleges lehet - vagy akár ráhúzhatjuk a P pontra és az integrálszámítás középérték-tételét használva kapjuk, hogy az integrandus zérus, azaz

eq_D_flux_GH ,

(1.9)

ahol n12 a 1. közeg felől a 2. közeg felé mutató a felületre merőleges egységvektor. Mivel a n12 vektorral vett skaláris szorzatok a D1 és D2 vektorok felületre merőleges  és  komponenseit adják, így kimondhatjuk, hogy az elektromos eltolás merőleges komponense a felületen a felületi töltéssűrűségnek megfelelő ugrást szenved el, vagyis

.

(1.10)

Amennyiben a felületen nincs töltés, úgy D merőleges komponense folytonosan megy át.

Teljesen analóg gondolatmenettel juthatunk el az IM-4 egyenletből kiindulva a mágneses indukció vektorra vonatkozó peremfeltételhez.  Az eltérés mindössze annyi, hogy most a töltéssűrűséggel kapcsolatos tag hiányzik. Ezért a mágneses indukciónak a felületen való átmenetét a

eq_D_flux_GH

(1.11)

egyenlet adja meg. Ha és  és jelölik rendre a B1 és B2 vektorok felületre merőleges komponenseit, akkor 

.

(1.12)

Amit úgyis megfogalmazhatunk, hogy a B mágneses indukció merőleges komponense folytonosan megy át a határfelületen.

A mágneses és az elektromos térerősségekre vonatkozó feltételek

  Stokes-keret
  1.2. ábra. Az érintő irányú komponensekre vonatkozó peremfeltétel levezetésénél alkalmazott zárt integrálási útvonal.

Az F felülettel párhuzamos komponensekre vonatkozó feltételek levezetéséhez alkalmazzuk az IM-1 egyenletet az 1.2. ábrán látható A B1  B2  A2  A1 zárt görbére, ahol az A1B1 és a A2B2 szakaszok a felülettel párhuzamosak, míg a A1A2 és a B1B2 a felületre merőleges Δh hosszúságú szakaszok. Amennyiben a mágneses térerősség véges értékű, Δh  0 során a felületre merőleges szakaszokra a vonalintegrálok nullához tartanak, hiszen az integrálási tartomány mértéke (hossza) nullához tart. Ennek megfelelően H cirkulációjából a Δh  0 során csak az érintőleges szakasz ad járulékot. Továbbá, ha az eltolási vektor idő szerinti deriváltja véges, akkor az A1B1B2A2 téglalapra az eltolási áramra vonatkozó járulék is eltűnik ha Δh  0, hiszen most is az integrálási tartomány mértéke (a téglalap területe) zérushoz tart. Az áramsűrűséggel kapcsolatos tag a téglalapon átfolyó áramerősséget adja meg. A Δh  0 esetben ez a tag az AB szakaszon átfolyó felületi áramnak az erőssége, melyet a JF felületi áramsűrűségnek az AB görbére merőleges (u irányú) komponensének az AB-re vett vonalintegráljából számolhatunk ki. Az elmondatottaknak megfelelően az IM-1 egyenletet a Δh  0 határátmenetnél az

összefüggésre vezet. Mivel és , valamint , az utóbbi egyenlet átrendezve a

formulát nyerjük. Kihasználva a vegyes szorzat azon tulajdonságát, hogy a tényezőket ciklikusan permutálva az értéke nem változik meg, a baloldali integrált átírva az

összefüggést nyerjük. Mivel az AB szakasz tetszőleges lehet, ezért maguknak az integrandusoknak kell megegyezniük, és így

(1.13)

egyenlet áll fenn. Bontsuk fel H-t a felületre merőleges (n) és a felülettel párhuzamos (t) komponensekre: . Mivel , és így 1.13. egyenletből az formulát kapjuk. Szorozzuk ezt meg jobbról vektoriálisan az n12 vektorral, és használjuk fel az ismert (a × b) × c = (ac)b − (bc)a vektor azonosságot, és így

adódik. Az első szögletes zárójelben lévő skalárszorzat zérus, hiszen a két vektor merőleges, míg másodikban lévő pedig 1, mert n12 egységvektor. Így végeredményként a

(1.14)

összefüggést kapjuk, amely azt mutatja, hogy a mágneses térerősség érintő irányú komponense a felületen való átlépéskor nagyságú ugrást szenved el. Amiből nyilván következik, hogy felületi áramok hiányában a mágneses térerősség érintőleges komponense folytonosan megy át.

Az IM-2 egyenletből kiindulva az előzőhöz teljesen hasonló eljárással kapható meg az elektromos térerősségre vonatkozó peremfeltétel. A különbség mindössze annyi, hogy most az áramsűrűséggel kapcsolatos tag nem lép fel. Így, ha a mágneses indukció idő szerinti deriváltja véges, akkor az F felületen

(1.15)

egyenlet áll fenn. Az elektromos térerősség felbontásával, a mágneses térerősség számolásánál látott módon adódik, hogy az elektromos térerősség érintő irányú komponense folytonosan megy át a határfelületen, azaz

  .
(1.16)