Skip navigation

A rezgési irányok geometriai meghatározása

A kristálybeli adott irányhoz tartozó fázis- és sugársebességeket a 11.34. illetve a 11.36. Fresnel-féle sebességi egyenletek gyökei szolgáltatják. A gyököket algebrai vagy numerikus módszerrel határozhatjuk meg. Ezt követően a sebességekhez tartozó rezgési irányokat a 11.32. illetve a 11.35. homogén lineáris egyenletrendszer megoldásával állapíthatjuk meg. A továbbiakban megmutatjuk, hogy az algebrai eljárás mellett geometriai módszerekkel is meghatározhatjuk az adott terjedési irányhoz tartozó terjedési sebességeket és rezgési irányokat. Mivel ezek a módszerek szemléletesek, segítségükkel könnyebben értelmezhetjük az eddigi eredményeket, és egyszerűbben láthatjuk a kristályon belüli polarizációs viszonyokat.

Index-ellipszoid

A 11.16. és 11.17. egyenletek szerint az elektromos és mágneses tér energiasűrűsége megegyezik, ezért főtengely-rendszerben a

(11.44)
 
  11.4. ábra. Az index-ellipszoid perspektivikus ábrázolása  arány esetén.

egyenlet adja meg az energiasűrűséget. Ha az

(11.45)

definícióval új változókat vezetünk be, akkor ezekkel a 11.44. egyenlet az

(11.46)

alakba írható, amely egy ellipszoidnak, az ún. index-ellipszoidnak az egyenlete. Ez mellett több más elnevezés is használatban van: indikátrix, hullámnormális-ellipszoid vagy reciprok-elliszoid néven is szoktak hivatkozni rá. A 11.46. egyenletből látható, hogy az index-ellipszoid főtengelyei egybeesnek a főtengely-rendszer tengelyeivel, és a féltengelyek hosszát a fődielektromos állandók gyökei adják meg. Az index-ellipszoid segítségével egy adott s hullámnormálishoz tartozó két vp fázissebesség és D elektromos eltolás két rezgési iránya szemléletesen meghatározható: Nevezetesen, az index- ellipszoid középpontján átmenő s-re merőleges síkkal kimetszett ellipszis főtengelyinek irányai megegyeznek D két rezgési irányával, továbbá a tengelyek hosszának reciprok értékei arányosak a két fázissebességgel. Az állítási igazolása céljából írjuk fel az s normálvektorú sík egyenletét:

.

(11.47)

Az index-ellipszoidnak a síkbeli metszete egy ellipszis, melynek pontjai egyszerre elégítik ki a 11.46. és 11.47. egyenleteket. Az ellipszis kis- és nagytengelye az átmérők közül a legkisebb, illetve a legnagyobb. Így ezek irányait egy feltételes szélsőérték feladat megoldásával határozhatjuk meg: keressük az

(11.48)

függvény minimumát illetve maximumát úgy, hogy az (x1, x2, x3) pont a metszet ellipszisen van, amely azt jelenti, hogy teljesülnek a 11.46. és 11.47. egyenletek. A matematikai analízisből ismert, hogy a  Lagrange-féle multiplikátoros eljárással egy feltételes szélsőérték feladat visszavezethető egy megszorítás nélküli szélsőérték problémára. Ez alapján a 11.48. függvénynek a 11.46. és 11.47. egyenletek melletti (feltételes) szélsőértékei megegyeznek az

(11.49)

függvény (feltétel nélküli) szélsőértékeivel, ahol λ1 és λ2 a Langrange-multiplikátorok. A λ1 előtti kettes tényezőt csupán - később érthető - kényelmi szempontok miatt vezettük be. Az F függvény szélsőértékének szükséges feltétele a parciális deriváltjainak eltűnése, azaz az = 1, 2, 3 indexekre

.

(11.50)

A multiplikátorok szerinti parciális deriváltak eltűnése a mellékfeltételek miatt automatikusan teljesül. A 11.50. egyenletet az i = 1, 2, 3 indexekre xi/2 értékkel beszorozva, és az egyenleteket összeadva az

(11.51)

összefüggéshez jutunk, ahol az első átalakításnál kihasználtuk a 11.46. és 11.47. mellékfeltételeket. Szorozzuk meg ismételten a 11.50. egyenletet az i = 1, 2, 3 indexekre ezúttal si/2 értékkel, és adjuk össze megint az egyenleteket. Így az

(11.52)

relációt nyerjük, ahol ismét kihasználtuk a 11.47. mellékfeltételt illetve az s vektor egységnyi hosszát. A 11.51. és 11.52. egyenletekből a multiplikátorok

     és      ,

 

melyet visszahelyettesítve a 11.50. szélsőérték feltételbe az

(11.53)

egyenletrendszerhez jutunk (i = 1, 2, 3). A 11.44. és 11.45, valamint a 11.26, és a 11.8. egyenletek alapján az

,          és    

 

összefüggések állnak fenn, melyekből a szélsőérték feltételét kifejező 11.53.  egyenlet az

alakot ölti. Ebből már egyszerű átrendezéssel az

 
 
  11.5. ábra. Az index-ellipszoid középpontján átmenő, az s hullámnormálisra merőleges síkmetszete ellipszis, melynek a tengelyeinek iránya azonos a D elektromos eltolás rezgési irányával. Az adott rezgési irányhoz tartozó fázissebesség fordítottan arányos a féltengely hosszával. Az animáción a hullámnormálist zöld, a féltengelyeket kék szín jelöli. ()

reláció adódik, amely megegyezik azzal a 11.31. egyenlettel, melyből a rezgési irányokra és fázissebességre vonatkozó megállapításokat származtattuk. Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy a féltengelyek iránya az elektromos eltolás irányával megegyeznek, mert a 11.45. koordinátákkal definiált vektor a D elektromos eltolással azonos irányú. Ezzel az állítás első részét igazoltuk. Az eredményünket a 11.5. ábra szemlélteti. Mivel az ellipszis tengelyei merőlegesek egymásra, az elmondottakból következik a már említett állítás, hogy a két fázissebességhez tartozó két rezgési irány szintén egymásra merőleges. A fázissebességekre vonatkozó megállítás az és a összefüggésekből következnek:

,

(11.54)

ahol r1,2 az ellipszismetszet féltengelyinek a hossza. Ebből már könnyen látható, hogy amennyiben a hullámnormális iránya valamelyik főtengely irányával azonos, akkor D a másik két főtengely irányában rezeg, és a két fázissebesség megegyezik a két főtengelyhez tartozó fősebességekkel, mivel a féltengelyek hosszát a fődielektromos állandók gyökei adják meg.

 
  11.6. ábra. Általános esetben két, - a legkisebb és a legnagyobb fődielektromos állandókhoz tartozó tengelyek síkjában, az ábra síkjában fekvő, - irány van, melyekre merőleges síkkal elmetszve az index- ellipszoidot kör síkmetszetet kapunk. Ezeket sárga és barna szín jelöli az animáción. A sötét zöld színnel ábrázolt s hullámnormálishoz tartozó - világos zöld - ellipszis síkmetszeten, a körök és az ellipszis síkjának metszésvonalainak szögfelezői kijelölik az ellipszis tengelyinek irányát. ()

A s irányra merőleges síkmetszet ellipszis a féltengelyeinek az irányát, és így a rezgési irányokat geometriai eljárással szintén meghatározhatjuk. Általában  egy ellipszoid középpontján átmenő síkkal elmetszve ellipszist kapunk. Azonban mindig van kettő t1 és t2, - a legkisebb és a legnagyobb tengely a síkjában fekvő, - irány, amelyre merőleges síkmetszet kör lesz. Ez a két különleges irány jelöli ki a kristály optikai tengelyét. Ezek irányait barna nyíl jelöli a 11.6. ábrán látható animáción. A körmetszeteket sárga és barna, az ellipszis metszetet zöld szín szemlélteti.

A két körmetszet sugarának nyilvánvalóan azonosnak kell lenniük, mivel a középpontjuk egybeesik és a két körnek van közös pontja. A két körnek szintén van közös pontja az s irányhoz tartozó ellipszis síkmetszettel. Ezeket M1 illetve M2 jelöli a 11.7. ábrán. Mivel két kör sugara egyenlő, az OM1 és az OM2 szakaszok hossza is szükségképpen egyenlő. Ekkor viszont a két szakasz az ellipszis tengelyeire vonatkozólag csak szimmetrikusan helyezkedhet el. Így szükségképpen az ellipszis és a két kör síkjának metszésvonalainak a szögfelezői adják meg a rezgési irányokat, ahogy az a 11.7. ábrán is látható. Ezen az ábra (b) részén a hullámnormális irányából nézünk az index-ellipszoidra.

11.7. ábra. Az elektromos eltolás rezgési irányait az és  szakaszok belső  illetve külső szögfelezője jelöli ki. Az ábra (b) részén az s hullámnormális irányából nézünk az index-ellipszoidra. A metszetet úgy forgattuk, hogy az ellipszis tengelyei vízszintesen illetve függőlegesen álljanak.

A két t1 és t2 irány különleges tulajdonsággal rendelkezik. Mivel az index-ellipszoid ehhez a két speciális irányhoz tartozó síkmetszete két azonos sugarú kör, melyre így a kis- és nagytengelyek egyenlők, a tengelyek hosszának szemléletes jelentése miatt (11.54. egyenlet), a t1 és t2 irányra a két polarizációs állapothoz tartozó két fázissebesség egyenlő. Vagyis az optikai tengelyek azokat az irányokat jelölik ki, melyekre a két polarizációs állapothoz tartozó fázissebességek azonosak. Mivel az ellipszoidnak bármely, ettől a két speciális iránytól különböző irányhoz tartozó síkmetszete körtől különböző ellipszis, a két optikai tengelytől eltérő irányokba a két fázissebesség különböző.

 
  11.8. ábra. Az elektromos eltolás a hullámnormális és az optikai tengelyek által kifeszített síkok és a ellipszis síkmetszet metszésvonalainak belső és külső szögfelelőinek irányába rezeg.

Az elektromos eltolás rezgési irányait meghatározhatjuk a hullámnormális és az optikai tengelyek által kifeszített (st1) illetve (st2) síkok segítségével is a 11.8. ábrán vázolt módon. Mivel az M1 közös pontja az s-re merőleges ellipszisnek és a t1-re merőleges körnek, az OM1 szakasz egyaránt merőleges az s és t1vektorokra. Ennek következtében az OM1 szakasz az (s, t1) sík normál vektora. Hasonló okok miatt az OM2 szakasz az (s, t2) sík normál vektora. Jelölje S1 és S2 az (s, t1) illetve (s, t2) síkoknak és az ellipszis metszetnek a 11.9. ábrán látható közös pontjait. Az elmondottak alapján az OS1 szakasz az OM1 szakaszra, míg az OS2 szakasz az OM2 szakaszra merőleges. Ennek megfelelően az OS1 és OS2 szakaszok - az OM1 és OM2 szakaszokhoz hasonlóan - szimmetrikusan helyezkednek el az ellipszis tengelyeire vonatkozólag. Így a rezgési irányokat az OS1 és OS2 szakaszok belső és külső szögfelezőinek irányaiból is megkaphatjuk, ahogy azt a 11.9. ábra szemlélteti. Az ábra (b) részén megint a hullámnormális irányából, vagyis merőlegesen tekintünk a metszet ellipszisre.

11.9. ábra. Az elektromos eltolás rezgési irányait az  és  szakaszok belső  illetve külső szögfelezője jelöli ki. Az ábra (b) részén az s hullámnormális irányából, vagyis az ellipszis metszetre merőleges nézünk vissza. A metszetet megint úgy forgattuk, hogy az ellipszis tengelyei vízszintesen illetve függőlegesen álljanak, a 11.7. ábrához hasonlóan.

Sugár-ellipszoid

Az energiasűrűséget kifejezhetjük az elektromos térerősséggel is. A főtengely-rendszerben az 11.44. egyenlet az E térerősséget használva változóként a

(11.55)

alakot ölti. Ha bevezetjük az

(11.56)

változókat (i = 1, 2, 3), akkor a 11.55. egyenlet az

(11.57)

összefüggéssel ekvivalens, amely a 11.9. kvadratikus alak főtengely-rendszerbeli alakja. A 11.57. egyenlettel definiált ellipszoidot sugár-ellipszoidnak, vagy ahogy azt már említettük Fresnel-ellipszoidnak szokás nevezni. Könnyen ellenőrizhető, hogy a dualitás-szabályt alkalmazva az 11.45. összefüggés a 11.57. egyenletbe transzformálódik és megfordítva. Ez nyilván azt jelenti, hogy a sugár- és az index-ellipszoid egymás duálisai.

Ennek következtében az index-ellipszoid segítségével levont következtetések átvihetők a sugár-ellipszoidra vonatkozólag. Így a sugár-ellipszoid t sugárvektorra merőleges középponti síkmetszetével kapott ellipszis tengelyeinek iránya megadja az elektromos térerősség rezgési irányait, továbbá a két rezgési irányhoz tartozó két sugársebesség fordítva arányos az ellipszis kis- és nagy féltengelyeinek hosszával. Mivel az ellipszis tengelyei egymásra merőlegesek, a térerősség két rezgési iránya szintén merőlegesek.

A 11.57. egyenletből látható, hogy a sugár-ellipszoidnak a féltengelyeinek hossza az index-ellipszoid féltengelyei hosszának a reciprok értéke. Ennek megfelelően a legnagyobb és a legkisebb tengelyek szerepet cserélnek. Most is létezik kettő, és csakis kettő, olyan irány melyre merőleges központi síkmetszet kör. Ezek az irányok definiálják a sugártengelyeket. Ezekre az irányokra, és csakis ezekre, a két egymásra merőleges E rezgési irányhoz tartozó két sugársebesség megegyezik. A két sugártengely (az optikai tengelyekhez hasonlóan) a legkisebb és a legnagyobb féltengelyek által kifeszített síkban vannak. A két ellipszoid legkisebb és legnagyobb tengelyeinek reciprok kapcsolata  miatt a sugártengelyek és az optikai tengelyek közös síkban vannak.