Skip navigation

Részlegesen poláros fény

Láttuk, hogy monokromatikus fény általános esetben ellipszisben poláros. A polarizációs állapotának leírására egyaránt jól használható a Jones- vagy a Stokes-féle formalizmus. A kísérletekből azonban tudjuk, hogy vannak olyan fényforrások, melyek fénye semmilyen vagy csak részleges polarizációs tulajdonságokkal bír. Például, ha egy hőmérsékleti sugárzással világító fényforrást tekintünk, például egy izzólámpa fényét vizsgáljuk egy polarizátorral, akkor a polarizátoron áthaladó fény intenzitása független a polarizátor állásától. Vagyis semmilyen polarizációs tulajdonságot nem mutat. Az ilyen fényt nempoláros, vagy természetes fénynek nevezzük. Ugyancsak ismert, hogy ha egy üveglemezre Brewster-szög alatt természetes fényt ejtünk, akkor a visszavert fény lineárisan poláros lesz. Az átmenő fény nem lesz lineárisan poláros, de polarizátorral analizálva azt tapasztaljuk, hogy a fényintenzitás már függ a polarizátor állásától, vagyis valamilyen polarizációs tulajdonsággal rendelkezik. A lemezen való áthaladás során a kezdetben nempoláros fény részlegesen polárossá válik. Látni fogjuk, hogy a Stokes-féle formalizmussal az ilyen esetek is jól leírhatók.

Nem-monokromatikus fény Stokes-féle paraméterei

Mielőtt a nem- vagy részlegesen poláros fény vizsgálatába kezdenénk, célszerű a monokromatikus hullám Stokes-paramétereit definiáló 4.17. vagy a vele ekvivalens 4.20. formulákat átírni más alakra. Ezekkel könnyen általánosíthatjuk a Stokes-paramétereket nem-monokromatikus hullámokra.

Első lépésként fejtsük ki a fény Jones-vektorát, amit a 4.1. táblázatbeli bázisban

(4.50)

alakban írhatunk fel, más bázisokban. Legyen az első ilyen bázis a szokásosnak a -45°-kal való elforgatottja. Ennek a bázisvektorai az x tengellyel -45° illetve +45°-ot szárnak be, ezért jelölje ezeket illetve . A 4.1. táblázat 3. sorában látható vektorból a β = -45° és β = 45° eseteknek megfelelően

   és      .

(4.51)

A 4.51. előállításból már egyszerűen belátható, hogy a két bázis között

   és       .

(4.52)

kapcsolat áll fenn. Ezeket a 4.50. egyenletbe helyettesítve az

(4.53)

összefüggést kapjuk, amely a Jones-vektor bázisbeli előállítása. Ebből látható, hogy

    és     

(4.54)

a Jones-vektor az elforgatott bázisbeli koordinátái. A másik említett bázis legyen a 4.1. táblázatban is látható vektorok alkotta bázis, vagyis a fényt most jobb illetve balra cirkulárisan poláros fény szuperpozíciójaként állítjuk elő. Könnyen belátható, hogy

   és       ,

(4.55)

amit a 4.50. egyenletbe helyettesítve

(4.56)

adódik. Így a Jones-vektor bázisbeli koordinátái

    és      

(4.57)

A 4.54. és a 4.57. összefüggéseket felhasználva az S2 és S3 Stokes-paramétert az S1 paraméterrel analóg alakra hozható, vagyis két intenzitással arányos mennyiség különbségeként állíthatjuk elő őket. Fennállnak ugyanis az egyszerűen belátható

(4.58)

összefüggések, ahol I-45 és  I45 illetve Ij és Ib az adott bázisbeli fénykomponensek intenzitásait jelölik. A 4.20. előállítással összevetve látható, hogy a jobb oldalon éppen az S2 és S3 Stokes-paraméterek állnak. Az S0 és az S1 paraméterek pedig nyilván az  és az  intenzitásokkal fejezhetők ki, így megkaptuk a Stokes-féle paraméterek egy újabb, általános és szemléletes

(4.59)

előállítását, amelyben intenzitással arányos mennyiségek összege vagy különbsége szerepel. Nem-monokromatikus hullámokra a 4.59. egyenletekben fellépő intenzitások segítségével értelmezhetjük a Stokes-féle paramétereket. Az intenzitásokat a Poynting-vektor időbeli átlaga adja meg. Kvázi-monokromatikus fény esetén

  és    ,

(4.60)

ahol az Ax és Ay valós, nem-negatív amplitúdók és az αx és αy fázisok időben lassan változó függvények. Így a Stokes-féle paramétereket az

,

(4.61)

egyenletek szolgáltatják, ahol < > a mérési időre vonatkozó átlagolást jelöli és a időfüggő fáziskülönbség.

A Stokes-paraméterek 4.59. egyenletekben az intenzitásokkal megadott általános alakjából rögtön következik, hogy két egymással nem-koherens (azaz nem interferáló) fényhullám találkozásánál a Stokes-féle vektorok összegződnek, hiszen ilyenkor az eredő intenzitás az intenzitások összege.

Természetes fény Stokes-paraméterei

A 4.59. egyenlet alapján már könnyen felírhatjuk a természetes fény Stokes-paramétereit. Mivel az ilyen fény nem-poláros, azaz minden - a terjedési irányra merőleges - irány azonos tulajdonságú. Így Ix = Iy , I45 = I-45 és Ij = Ib, amiből következik, hogy a természetes fény Stokes-vektora

(4.62)

alakú, ahol az egyre normált vektor. Ha a polarizátor (4.37. egyenlettel adott) Müller-mátrixát felhasználva kiszámítjuk a polarizátorból kilépő fény Stokes-vektorát, akkor a mátrixszorzást elvégezve az

(4.63)

összefüggést kapjuk. Ami az elvárásainknak megfelelő, hiszen a polarizátort α irányban lineárisan poláros fénynek kell elhagynia. A 4.62. egyenletbeli Stokes-vektor pedig a 4.1. táblázat 3. sora szerint éppen ilyen. A Stokes-vektor első eleme arányos az intenzitással, így a polarizált fény intenzitása

,

(4.64)

amely a 4.45. egyenlettel is teljes összhangban van, csak ott az intenzitás és a paraméterek közötti arányossági tényezőt az egyszerűség végett egységnyinek tekintettük. A 4.64. egyenlet azt mutatja, hogy egy (ideális) polarizátor a beeső természetes fény intenzitásának a felét engedi át, amely szintén megegyezik a szemléletesen is elvárt viselkedéssel.

Polarizációs fok. Részlegesen poláros fény

Ellipszisben poláros fényre láttuk, hogy a Stokes-paraméterek között fennáll a 4.18. reláció. A természetes fény 4.62. egyenlettel adott Stokes-vektora nyilván nem teljesíti ezt az összefüggést hiszen paraméterek között az

reláció áll fenn. Általában megmutatható, hogy a 4.59. összefüggésekkel definiált paraméterekre érvényes az

(4.65)

reláció. Amennyiben a két oldal között az egyenlőség áll fenn, akkor a fényt teljesen polárosnak nevezzük. A fény polarizációs fokán a

(4.66)

dimenziómentes mennyiséget értjük. A 4.65. relációból rögtön következik, hogy 0 ≤ P ≤ 1 és látható, hogy a természetes (nempoláros) fényre P = 0, míg teljesen poláros fény esetén P = 1. A közbülső 0 < P < 1 esetben a fényt részlegesen polárosnak nevezzük. 

Nyilvánvaló, hogy egy részlegesen poláros fény Stokes-féle vektorát felírhatjuk

(4.67)

alakban. Továbbá az is látszik, hogy az Snp összetevő polarizációs foka Pnp = 0, míg az Stp összetevő polarizációs foka Ptp = 1. A 4.67. egyenlettel adott felbontást szavakkal úgy fogalmazhatjuk meg, hogy bármely részlegesen poláros fényt felbonthatunk két egymástól független (nem-koherens) fény, egy természetes (nem-poláros) fény és egy teljesen poláros fény összegére. A felbontást könnyen átírhatjuk az

(4.68)

formába. Az egyenletben

(4.69)

a normált természetes fény Stokes-vektora, míg

(4.70)

a normált ellipszisben poláros fény Stokes-vektora, amit szintén könnyen átírhatunk a 4.1. táblázat utolsó sorában, vagy a 4.23. összefüggésben látható alakba. A 4.68. alakú felbontásból látható, hogy a polarizációs fok határozza meg, hogy teljesen poláros és a nem-poláros összeveök között milyen módon oszlik meg az intenzitás. A teljesen poláros rész intenzitása az intenzitás P-szerese, míg a nem-poláros rész intenzitásának (1 - P) -szerese.