Skip navigation

Az elektromágneses tér jellemzői. Anyagegyenletek

Az elektromos mező jellemzői

Az elektromos mezőt két vektor mennyiséggel, az E elektromos térerősséggel és a D elektromos eltolással szokás jellemezni. Ezek tömör értelmezése a következő: Egy adott helyen E elektromos térerősséggel rendelkező elektromágneses  mező egy nyugvó q töltéssel rendelkező pontszerű testre eq_E_tererosseg erőt gyakorol. Az elektromos tér hatására a pozitív és negatív töltésekre ellentétes irányú erő hat, melynek következtében elektromos megosztás, más néven polarizáció lép fel. Ha az elektromágneses tér hatására a közegben  létrejövő dipólusmomentum sűrűséget, vagy más néven az elektromos polarizációt P jelöli, akkor az elektromos eltolás vektort az

eq_D_vektor-1
(1.1)

összefüggéssel értelmezzük, ahol ε0 = 8.854·10-12 As/Vm a vákuum dielektromos állandója, más néven permittivitása. Egyszerűbb esetekben a dipólusmomentum sűrűség homogén és lineáris módon függ az elektromos térerősségtől, azaz

eq_Pol_suruseg , (1.2)

ahol χe az elektromos szuszceptibilitás, amely izotróp közegekre skalár, míg anizotróp esetben másodrendű tenzor. Az 1.1. és az 1.2. egyenleteket felhasználva az eltolás vektor és az elektromos vektor között az

eq_D_vektor ,
(1.3)

ahol

eq_D_vektor ,
(1.4)

a közeg relatív dielektromos állandója.

Az fentiek alapján látható, hogy a D elektromos eltolás, vagy más néven az elektromos gerjesztés vektor az elektromágneses tér töltés szétválasztó (megosztó) képességét jellemzi. Egy adott közegben az elektromos eltolás és az elektromos térerősség kapcsolatát a közeg határozza meg, ezért az 1.3. egyenletet szokás anyagegyenletnek is nevezni. Ismert, hogy bizonyos esetekben az anyagegyenlet lehet nemlineáris egyenlet is. Ilyen anyagok például a ferroelektromos anyagok, de nemlineáris viselkedés léphet fel más anyagoknál elegendően nagy térerősségek esetén. A nemlineáris viselkedésű közegek vizsgálata a nemlineáris optika tárgykörébe tartozik, mi ebben a tananyagban ezzel nem foglalkozunk.

A mágneses mező jellemzői

A mágneses tér szintén két vektor mennyiséggel, a B mágneses indukcióval és a H mágneses térerősséggel jellemezhető. A következőkben ezek rövid értelmezését ismertetjük. Ismeretes, hogy egy B mágneses indukciójú térben v sebességgel mozgó q töltéssel bíró pontszerű testre eq_Loretz-ero erő, az úgy nevezett Lorentz-féle erő hat. Ezt az összefüggést tekinthetjük tulajdonképpen a mágneses indukció értelmezésének, de értelmezhető a mágneses térnek a mágneses dipólusra kifejtett forgató hatásával: a mágneses mező egy p mágneses dipólusmomentummal rendelkező mágneses dipólusra eq_Loretz-ero forgatónyomatékot gyakorol. Amiből látszik, hogy a dipólus a mágneses indukcióval párhuzamosan igyekszik beállni, mivel a nyomaték így tűnik el.

A mágneses térerősséget a közeg M mágneses dipólusmomentum sűrűségének, más néven mágnesesettségének a segítségével a

eq_H_vektor-1
(1.5)

összefüggéssel értelmezzük, ahol μ0 = 4π·10-7 Vs/Am a vákuum permeabilitása. Mágneses szempontból lineáris közegre a mágnesezettség homogén és lineáris függvénye a mágneses térerősségnek:

eq_Pol_suruseg , (1.6)

ahol χm az mágneses szuszceptibilitás, amely izotróp esetben skalár, míg anizotróp közegre másodrendű tenzor. Az 1.5. és az 1.6. egyenletekből az mágneses indukció és mágneses térerősség között fennáll a

eq_D_vektor ,
(1.7)

 ahol

eq_D_vektor ,
(1.8)

a közeg relatív permeabilitása. Az 1.7. anyagegyenlet a közeg mágneses viselkedését jellemezi. Ismert, hogy ferroelektromos anyagokra az indukció és térerősség kapcsolata  nem lineáris, és felléphet a hiszterézis jelensége is. Az optikában vizsgált jelenségeknél az anyagok jelentős része nem ferromágneses, a relatív permeabilitása egyhez közeli állandó.

Differenciális Ohm-törvény

Ha egy vezetőből készült drót l hosszúságú szakaszának két végpontja között U feszültség esik, akkor Ohm törvénye szerint a vezetőben

áram folyik, ahol R az elektromos ellenállás függ a vezető anyagi minőségétől, a vezető q keresztmetszetétől és l hosszától. A tapasztalat szerint

összefüggés sok anyagra jó közelítéssel teljesül, ahol ρ az anyagi minőségre jellemző fajlagos ellenállás, és σ = 1/ρ szintén az anyagi minőségre jellemző vezetőképesség. A vezetőben állandó nagyságú térerősséget feltételezve U = E·l, ahol E az elektromos térerősség. Így az elmondottak alapján

,

amiből a J = I/q áramsűrűséget kiszámíthatjuk. Feltételezve, hogy a töltések az elektromos tér irányába mozdulnak el,

(1.9)

kapcsolat áll fenn az áramsűrűség és a térerősség között, mely Ohm-törvényét fejezi ki lokális (vagy differenciális) alakban. A tapasztalat szerint homogén izotrop közegben sok anyagra teljesül. Anizotróp lineáris közegben σ szimmetrikus másodrendű tenzor.