Folytonos üzemű lézerek: rate-egyenletek, 4-nívós séma

A1.03.D03

Az előbbiekben ismertetett elméletben ún. rátaegyenlet-közelítés játszik központi szerepet és a levezetett egyenletek alapját az aktív anyag atomi átmeneteinek és a keltett vagy abszorbeált fotonok számának egyensúlya adja. Az elmélet elegendően pontos eredményeket ad a legtöbb gyakorlati alkalmazás esetére. Kifinomultabb leírást ad a szemi-klasszikus (ahol az elektromágneses sugárzást klasszikusan, a Maxwell-egyenletek ), ill. a teljesen kvantummechanikai elmélet.

Négynívós sémát követő lézerek:

(i) Ionkristályos lézerek, mint pl. neodymium lézerek különböző anyagokba ágyazva, Cr- és Ti-szennyezett lézerek (rubin és Cr3C:Al2O3).
(ii)Gázlézerek, mint pl. CO2, ArC, He-Ne, He-Cd, Cu-gőz, HF, N2.

Feltesszük, hogy egyetlen  rezonátormódus oszcillál és a lézerüregben lévő fotonok száma ϕ. Rp a pumpálási ráta, N1 és N2 a magasabban és alacsonyabban fekvő lézernívók populációi, B a módusonként egy fotonra eső indukált átmeneti ráta. τ a felső lézernívó élettartama. Va a módus által az aktív anyagban elfoglalt térfogat. τc a fotonélettartam, mely a fotonok rezonátorból való eltűnését kvantifikálja.