Tesztkérdések VIII.

Feleletválasztós teszt

1. Milyen optikai módszerrel lehet anyagok jellemzőit, összetételét vizsgálni?

Interferometria.

Spektroszkópia.

Ellipszometria.

Reflexió mérése.


Feleletválasztós teszt

2. Melyik tartozik a rezgési spektroszkópia tárgykörébe az alábbiak közül?

UV spektroszkópia.

Látható (VIS) spektroszkópia.

Raman spektroszkópia.

Fluoreszcencia spektroszkópia.


Feleletválasztós teszt

3. Melyik hullámhossz-tartományban dolgozik a Raman-spektroszkópia?

Röntgen.

Ultraibolya.

Látható és infravörös.

Mikrohullámú.


Feleletválasztós teszt

4. Melyik nem befolyásolja az alábbiak közül a spektroszkópiai átmenet sávszélességét?

Nyomás.

Részecske sebessége.

Megvilágító intenzitás.

A részecske alakja.


Feleletválasztós teszt

5. Mit mond ki a Franck-Condon elv?

A legvalószínűbb átmenet a rezgési alapállapotból a függőlegesen fölötte levő gerjesztett állapotba irányul.

Egy átmenet megengedett vagy tiltott volta az alap- és gerjesztett állapot hullámfüggvényeinek szimmetriatulajdonságaitól függ.

Elektronátmenet során az elektron spinállapota nem változhat meg


Feleletválasztós teszt

6. Mit mond ki Lambert-Beer törvény?

Egy spektrumvonal (sáv) intenzitása az átmeneti dipólusmomentum négyzetével arányos.

Exponenciális összefüggés van a transzmittancia illetve az anyag abszorpciós együtthatójának és a fényút hosszának a szorzata között.

Egy átmenet megengedett vagy tiltott volta az alap- és gerjesztett állapot hullámfüggvényeinek szimmetriatulajdonságaitól függ.

Rugalmatlan szórás csak akkor figyelhető meg, ha a szórási folyamat során megváltozik a közeg polarizálhatósága.


Feleletválasztós teszt

7. Mit mond ki a Laporte-féle kiválasztási szabály?

Egy átmenet megengedett vagy tiltott volta az alap- és gerjesztett állapot hullámfüggvényeinek szimmetriatulajdonságaitól függ.

Elektronátmenet során az elektron spinállapota nem változhat meg.

Szimmetriacentrummal rendelkező komplexekben és atomokban csak azok az átmenetek megengedettek, melyek a paritás megváltoztatásával járnak.

Inverzió centrummal rendelkező molekulák esetében egy normál rezgés vagy csak IR, vagy csak Raman aktív lehet.


Feleletválasztós teszt

8. Melyik igaz az alábbiak közül az interferometrikus spektrométerekre?

A mintáról érkező fényt felbontás nélkül vezetjük a detektorra, a spektrumot Fourier transzformációval határozzuk meg.

A fény igen kis hányada jut a detektorra, ez a zajszint meghatározója.

Az időbeli felbontás csak a detektor válaszidejétől függ, ha egy adott hullámhosszon mérünk.

A detektorjel szimplex, mert egy mérési pont csak a rés által kiválasztott tartományra vonatkozó intenzitásinformációt, és a zajt hordozza.


Feleletválasztós teszt

9. Melyik állítás nem igaz a Raman-effektusra az alábbiak közül?

Csak akkor figyelhető meg, ha a szórási folyamat során megváltozik a molekula polarizálhatósága. 

Az eltolódás mértéke nem függ a gerjesztő fény hullámhosszától. 

A rugalmatlan szórás valószínűsége kicsi, minden 108 fotonból egy szenved rugalmatlan szórást. 

Az eltolódás mértéke nem függ a molekula tulajdonságaitól.


Feleletválasztós teszt

10. Mit nevezünk fluoreszcenciának?

Az elektron egy gerjesztést követően ns-mikrosec-on belül relaxál, az emisszió megszűnik.

Az emisszió a gerjesztést követően csökkenő intenzitással 1- 100-mikrosec-on belül szűnik meg.

Egy gerjesztett állapotban lévő átmenetből a beérkező fotonnal együtt egy újabb foton is távozik, miközben az átmenet relaxál.

Két foton együttes elnyelődésekor emittálódik egy dupla energiájú foton.